Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [G] - woj. pomorskie > 540[G] - Komenda Powiatowa PSP w Tczewie

  KP i JRG PSP w Tczewie
  ul. Lecha 11

  http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_tczew

  Historia Stra??y po??arnej w Tczewie si?ga XIX wieku kiedy to powsta??a w 1896 roku Ochotnicza Stra?? Po??arna. W zwi?zku z du??ym obszarem miasta oraz jego po??o??eniem i wyst?puj?cymi zagro??eniami 1 kwietnia 1945 roku Zarz?d Miejski w Tczewie powo??a?? Posterunek Zawodowy przy OSP miasta Tczewa. Dnia 1 lipca 1952 roku Posterunek przemianowano w Okr?gowe Pogotowie Zawodowe, a nast?pnie w 1954 r. w Zawodowe Pogotowie Stra??y Po??arnych w Tczewie. Kt??re na mocy ustawy z 4 lutego 1950 roku sta??o si? formacj? pa??stwow? podleg??? od 1954 roku ministrowi spraw wewn?trznych . Tczewska stra?? jeszcze kilkakrotnie zmienia??a nazw? na: Komenda Terenowa Zawodowej Stra??y Po??arnej, nast?pnie na Komenda Rejonowa Pa??stwowej Stra??y Po??arnej a od 01.01 1999 r. na Komenda Powiatowa Pa??stwowej Stra??y Po??arnej. Od 1981 roku stanowisko Komendanta Rejonowego Stra??y Po??arnych w Tczewie obejmuje por.po??.in??. Piotr ??wieczkowski, kt??ry dowodzi?? tczewskimi stra??akami do 22 kwietnia 2002 roku. Z dniem tym zosta?? powo??any na stanowisko Pomorskiego Komendanta Wojew??dzkiego Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Gda??sku. Obowi?zki Komendanta Powiatowego przej??? Zast?pca Komendanta m??.bryg.mgr in??. Waldemar Walejko, kt??ry 22 maja 2002 roku zosta?? powo??any na stanowisko Komendanta Powiatowego Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Tczewie. Aktualnie Komenda Powiatowa PSP w Tczewie posiada jedn? Jednostki Ratowniczo ?? Ga??nicz? specjalizuj?c? si? w ratownictwie ekologicznym, drogowym lekkim i ci???kim.

  G????wne zagro??enia powiatu;

  - Wypadki komunikacyjne
  - Katastrofy ekologiczne
  - Katastrofy chemiczne
  Wy??ej wymienione zagro??enie wynika z tego, ??e wzd??u?? powiatu tczewskiego w kierunku p????noc-po??udnie przebiega trasa mi?dzynarodowa Nr 1, oraz z kierunku wsch??d-zach??d trasa Nr 50. Z kierunku p????noc-po??udnie prowadzi trasa kolejowa koncentruj?ca g????wne szlaki kolejowe kraju z w?z??em komunikacyjnym Zaj?czkowo Tczewskie. Wzd??u?? powiatu tczewskiego przebiega podziemny ropoci?g P??ock ?? Rafineria Gda??ska oraz gazoci?g. Oraz ze strony zak??ad??w przemys??owych znajduj?cych si? w powiecie tczewskim w zwi?zku z nagromadzeniem r????norodnych substancji niebezpiecznych wymaganych w procesie technologicznym


  - Powodzie
  Najwi?ksze zagro??enie powodziowe w powiecie stwarzaj?: rzeka Wis??a ?? zagro??one Nizina Tczewska, Nizina Walichnowska i Nizina Opale??ska, zlewnia rzeki Szp?gawa i Kana??u M??y??skiego wraz ze stawami rybnymi, jeziorami M??ly??skim, Rokickim Du??ym i Ma??ym ?? zagro??ona Nizina Tczewska


  - Po??ary las??w
  Powierzchnia las??w w powiecie tczewskim wynosi 10166 ha co stanowi 14.5 % powierzchni ca??ego rejonu. Najbardziej zagro??one kompleksy le??ne wyst?puj? w Le??nictwie Swaro??yn tj. G??ry Lubiszewskie o powierzchni oko??o 250 ha oraz w Le??nictwie Brody obszar w okolicach miejscowo??ci Nicponia o powierzchni oko??o 250 ha. Zagro??enie to wynika przede wszystkim z utrudnionych warunk??w komunikacyjnych oraz charakteru zalesienia kt??rego g????wnym sk??adnikiem jest m??odnik iglasty

  [informacje zaczerpni?te z Biuletynu Informacji Publicznej KP PSP w Tczewie]
  -------------------------------------------------------------------
  Wyposa??enie:

  540[G]81 - SLKw - VW T4
  540[G]91 - SLOp - Opel Vectra
  540[G]92 - SLOp - Fiat Siena

  541[G]21 - GLBA 1,5/10 - Mitsubishi Canter/Szcz???niak
  541[G]22 - GBA 2,5/16 - Star 244
  541[G]25 - GCBA 5/24 - Jelcz 010R
  541[G]26 - GCBA 5/37 - MB Atego/Szcz???niak
  541[G]43 - SRt - Magirus Deutz 192
  541[G]51 - SD-30 - IFA
  541[G]53 - SH-18 - Star 200
  541[G]81 - SKw - Star 1466
  541[G]90 - SLOp - Kia Sportage
  ----------------------------------------------
  541-?1 - ???d?? hybrydowa
  541-?2 - ???d?? motorowa

  541-Px - Agregat pr?dotw??rczy
  541-P3 - Przyczepka ratownictwa ekologicznego
  ____________________________________

  W tym budynku stacjonuje r??wnie?? jedna za??oga Pogotowia Ratunkowego oraz siedzib? ma tutaj OSP Tczew zajmuj?ca si? ratownictwem wodnym oraz wysoko??ciowym.
  ____________________________________

  Serdecznie dzi?kujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w Tczewie Panu bryg. Waldemarowi Walejko, oraz Stra??akom za cierpliwo??? i po??wi?cony czas.