Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  FPTGP ?? Renault Midlum 270.15dCi/Gallin
  Fourgon Pompe Tonne Grande Puissance ?? samoch??d ga??niczy z pomp? i zbiornikiem, o du??ej mocy (GBA 3,2/3x) ?? to w wypadku CS Morzine podstawowy samoch??d ratowniczo-ga??niczy. W przeciwie??stwie do sporej cz???ci (by? mo??e nawet wi?kszo??ci) swych europejskich pobratymc??w, jest to nadal samoch??d bardziej ga??niczy ni?? ratowniczy. Pr????no szuka? na nim sprz?tu ratownictwa drogowego. Wi?kszo??? wyposa??enia jest przydatna przede wszystkim przy gaszeniu po??ar??w. Zasadniczy sprz?t ratowniczy (rat. drogowe, techniczne, wysoko??ciowe), znajduje si? na innych pojazdach (VSR, VTU).

  FPTGP z Morzine zabudowano na szosowym Renault Midlum 270.15 dCi. Fabryczna kabina brygadowa mie??ci 8 stra??ak??w, przy uk??adzie miejsc 1+1+2+4. 6 z nich (2 ty??em i 4 przodem do kierunku jazdy) zaopatrzonych jest w aparaty powietrzne w oparciach (co charakterystyczne, z zafoliowanymi maskami). W kabinie zmie??ci??y si? tak??e ga??nice, oraz po jednej lince zabezpieczaj?cej dla ka??dej roty. Typowa obsada tego wozu to 6-8 stra??ak??w.

  Zabudowa tego relatywnie kr??tkiego pojazdu (dodatkowo skr??cona w wyniku zastosowania 8-osobowej kabiny), wykonana przez firm? Gallin (cz???? koncernu Desautel), mie??ci przede wszystkim zbiornik wody o poj. 3200 l. Dodatkowo, w sta??ych zbiornikach przewo??one jest 200 l ??rodka pianotw??rczego i 100 l ??rodka zmi?kczaj?cego. Umieszczona z tylu autopompa ma wydajno??? 2000 l/min @ 15 bar (w zwi?zku z czym nominalna wydajno??? przy ci??nieniu rz?du 8 bar, b?d?cym podstawow? warto??ci? dla tego parametru w Polsce, znacznie przekracza 3000 l/min). Nie bez powodu zatem w??z ten jest nazywany FPT ??o du??ej mocy? - jak na samoch??d ??redni, autopompa rzeczywi??cie jest pot???na. Pod dachem przedzia??u autopompy umieszczono zwijad??o szybkiego natarcia. Na dachu zamontowano skrzyni? na sprz?t oraz mocowanie na drabiny (w tym dwuprz?s??ow? wysuwan?). Na tylnej ??cianie zabudowy zawieszono dwa w??zki w???owe. Na niej znajdziemy tak??e panele sterowania autopompa i systemem dozowania ??rodka pianotw??rczego (system Cam?l?on z ciekawym, intuicyjnym interfejsem, automatycznie dostosowuj?cym typ ??rodka i jego st???enie do typu po??aru). Nad przedzia??em autopompy zamontowano dwie pomara??czowe, kierunkowe lampy ostrzegawcze, a cala tylna ??ciana pokryta zosta??a ??????to-czerwon? foli? odblaskow?, co jest kolejn? francusk? ??specjalno??ci??. Folia odblaskowa zosta??a r??wnie?? umieszczona na bokach i na przodzie pojazdu.

  Wyposa??enie wozu to, jak wspomniano na wst?pnie, przede wszystkim klasyczny sprz?t ga??niczy: w???e, pr?downice, armatura wodna i pianowa, ga??nice. Opr??cz tego znajdziemy m. in. sprz?t burz?cy, wentylator osiowy oraz troch? sprz?tu ratowniczego. Bardzo charakterystycznym elementem wyposa??enia jest linka zabezpieczaj?ca na zwijadle, zaopatrzona w koraliki (co 10 m).