Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > VIII Barb??rkowy Turniej Stra??ak??w i Ratownik??w "Kopalnia Soli Wieliczka 2016"

  10 grudnia br. w Kopalni Soli w Wieliczce odby?? si? VIII Barb??rkowy Turniej Stra??ak??w i Ratownik??w. W turnieju tradycyjnie ju?? od o??miu lat udzia?? wzi?li stra??acy oraz ratownicy z ca??ej Polski. Nie zabrak??o r??wnie?? go??ci z zagranicy tj. Czech.

  W tegorocznym turnieju udzia?? wzi???o 86 zespo????w. Do startu przyst?pi??y 54 dru??yny OSP w tym 4 kobiece, 29 dru??yn PSP oraz 3 dru??yny innych formacji. Ka??da dru??yna sk??ada??a si? z 3 os??b, wyposa??onych i ubranych w kompletne ubranie specjalne, latarki oraz sprz?t ochrony g??rnych dr??g oddechowych. Starty poszczeg??lnych dru??yn odby??y si? zgodnie z regulaminem w nast?puj?cych kategoriach: I ?? ratownicy OSP, II ?? ratownicy PSP, III - funkcjonariusze z innych formacji, IV ?? dru??yny kobiece

  Konkurencja turnieju by??a rozgrywana w ??Szybie Dani??owicza? i polega??a na pokonaniu r????nicy poziomu 110 m szybu, dok??adnie 90 podest??w i 650 schod??w. Zawodnicy po sygnale s?dziego startowego mieli za zadanie pokonanie schod??w przy szybie, nast?pnie po drabinie kierowali si? na klatk? schodow?, kt??r? po pokonaniu r????nicy poziom??w oraz korytarza, kierowali si? na met?.
  Wyniki:
  W kategorii jednostek Ochotniczych Stra??y Po??arnych zwyci?zcami zostali:

  I miejsce ?? OSP W?grzce Wielkie ?? 5:05.87
  II miejsce - OSP Koniak??w-Kosarzyska ?? 5:35.76
  III miejsce - OSP Zalesie ??l?skie ?? 5:37.09

  W kategorii jednostek Pa??stwowej Stra??y Po??arnej zwyci?zcami zostali:

  I miejsce ?? Komenda Powiatowa PSP My??lenice ?? 4:23.08
  II miejsce ?? Komenda Powiatowa PSP Chrzan??w ?? 4:26.56
  III miejsce ?? SGSP Warszawa II ?? 4:27.43

  W kategorii ratownicy oraz funkcjonariusze z innych formacji zwyci?zcami zostali:

  I miejsce ?? LSRG Krak??w-Balice ?? 6:26.99
  II miejsce ?? Lotos Stra?? ?? 6:38.42
  III miejsce ?? 3 Regionalna Baza Logistyczna K??aj ?? 8:59.02

  W kategorii dru??yny kobiece zwyci?zcami zostali:

  I miejsce ?? OSP Piszczac ?? 8:23.16
  II miejsce ?? OSP Borze ?? 9:24.97
  III miejsce - OSP Szubin ?? 10:12.73
  W kategorii og??lnej zwyci?zcami zostali:

  I miejsce - Komenda Powiatowa PSP My??lenice ?? 4:23.08
  II miejsce - Komenda Powiatowa PSP Chrzan??w ?? 4:26.56
  III miejsce - SGSP Warszawa II ?? 4:27.43

  Organizatorzy:
  Komenda Wojew??dzka PSP w Krakowie
  Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce
  Zarz?d G????wny Zwi?zku Ochotniczych Stra??y Po??arnych RP
  wraz z Kopalni? Soli w Wieliczce

  przy wsp????pracy z:
  Komend? Miejsk? PSP m.st. Warszawy
  Komend? Miejsk? PSP w Krakowie
  W??jtem Gminy K??aj

  razem z gospodarzami ziemi wielickiej:
  Starost? Powiatu Wielickiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka

  Patronat Honorowy:
  Waldemar Pawlak ?? Prezes Zarz?du G????wnego Zwi?zku Ochotniczych Stra??y Po??arnych RP