Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 410[D] - Dzier??oni??w

  410[D] & 411[D] - KP i JRG PSP Dzier??oni??w
  Komenda Powiatowa i Jednostka-Ratowniczo-Ga??nicza PSP w Dzier??oniowie

  ul. Pi??sudskiego 26
  58-200 Dzier??oni??w

  ***
  Dzier??oni??w to przesz??o 33-tysi?czne miasto znane przede wszystkim z pierwszej w Polsce fabryki produkuj?cej odbiorniki radiowe po II wojnie ??wiatowej ?? Diora. Historia przedsi?biorstwa zako??czy??a si? w 2006 roku, kiedy to budynki po fabryce zosta??y wyburzone, a na ich terenie wybudowano supermarket. Miasto s??yn???o r??wnie?? z produkcji w????kienniczej oraz przemys??u elektromechanicznego. Obecnie nie ma ju?? prawie ??ladu po zak??adach maj?cych sw? ??wietno??? w XX wieku. Rozwija si? natomiast Wa??brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa w Dzier??oniowie, kt??ra dzi?? zajmuje obszar 113,25 hektara i stale si? powi?ksza. Na jej terenie dzia??aj? m.in. takie firmy jak Cooper Standard Polska Sp z o.o., Orion Polyurethanes Sp. z o.o., Henkel Polska Sp. z o.o. czy Broen S.A. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i?? obecnie przez teren strefy przebiega budowa pierwszego odcinka Trasy Sudeckiej - Obwodnicy Dzier??oniowa, co zapewni kolejne obszary inwestycyjne. W samym mie??cie znajduj? si? liczne zabytki m.in. pi?knie zachowane mury obronne z ko??ca XIII wieku, ratusz z wie??? ratuszow?, ko??ci???? parafialny pw. ??w. Jerzego wznosz?cy si? nad miastem czy parowozownia tu?? przy dworcu PKP.

  Licz?cy ok. 103 000 mieszka??c??w powiat dzier??oniowski le??y na Przedg??rzu Sudeckim w wojew??dztwie dolno??l?skim. Swoje malownicze po??o??enie zawdzi?cza urozmaiconej rze??bie terenu. Znajduje si? tu cz???? nizinna (Kotlina Dzier??oniowska), cz???? wy??ynna (Wzg??rze Bielawskie, Gilowskie, ?agiewnickie i Krzy??owe) oraz g??rska (G??ry Sowie z najwy??szym szczytem ?? Wielk? Sow? ?? 1015 m n.p.m. oraz masywem ??l???y). Najwa??niejsz? rzek? regionu jest Pi??awa, przep??ywaj?ca przez Dzier??oni??w. W sk??ad powiatu wchodzi a?? 5 miast: Bielawa, Dzier??oni??w, Pieszyce, Pi??awa G??rna i Niemcza, kt??re zamieszkuje przesz??o 80 000 ludzi. ??czna powierzchnia powiatu wynosi 478,34 km? i graniczy on z powiatami wroc??awskim, ??widnickim, wa??brzyskim, k??odzkim, z?bkowickim oraz strzeli??skim. Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa 137 ???cz?ca Katowice z Legnic?. Obecnie po???czenia pasa??erskie zapewniaj? mo??liwo??? transportu bezpo??redniego do Wroc??awia, K??odzka i Legnicy. Na terenie powiatu dzia??a r??wnie?? autobusowa komunikacja miejska, umo??liwiaj?ca przemieszczanie si? mi?dzy g????wnymi miastami regionu (tj. Dzier??oniowem, Bielaw?, Pieszycami, Pi??aw? G??rn? i Niemcz?). Przez teren powiatu dzier??oniowskiego przebiega droga krajowa nr 8 oraz niewielki fragment drogi krajowej nr 39.

  Na terenie powiatu funkcjonuje 16 jednostek ochotniczych stra??y po??arnych, z czego 9 w???czonych jest do struktur KSRG tj. OSP Bielawa, OSP Pi??awa G??rna, OSP Niemcza, OSP Przerzeczyn-Zdr??j, OSP ?agiewniki, OSP Sienice, OSP Mo??cisko, OSP Ostroszowice i OSP Piskorz??w. Rocznie jednostki ochrony p/po??. na terenie powiatu realizuj? przesz??o 1000-1100 interwencji.

  Minimalny stan zmianowy w JRG Dzier??oni??w to 9 stra??ak??w-ratownik??w (w tym 3 kierowc??w wyjazdowych).

  ***

  Wyposa??enie KP PSP i JRG:

  410[D]55 ?? Mikrobus ?? Renault Traffic
  410[D]91 ?? SLRr ?? Mitsubishi L200

  411[D]21 ?? GBA 3/28 ?? MB Atego 1530/Bocar
  411[D]22 ?? GBA 2,5/20 ?? MB Atego 1325/Szcz???niak
  411[D]23 ?? GBA 2/17 ?? Renault Midliner M210/WISS
  411[D]51 ?? SD-42 ?? Iveco 160E32/Magirus
  411[D]80 ?? SW-1600 ?? Star 266
  411[D]81 ?? SLKw ?? Volkswagen Transporter T4
  411[D]90 ?? SLOp ?? Nissan Terrano II

  411-?01 ?? ???d?? ratownicza Quicksilver
  411-?02 ?? Ponton ratowniczy Marines 390
  411-?xx ?? ???d?? ratownicza p??askodenna

  411-Px ?? Przyczepa z pomp? wysokiej wydajno??ci Rosenbauer
  411-Px ?? Przyczepa z namiotem ewakuacyjnym
  411-P95 ?? Kuchnia polowa

  * * *
  Opracowanie w??asne

  ***
  Serdeczne podzi?kowania sk??adam Komendantowi Powiatowemu PSP w Dzier??oniowie, Panu bryg. mgr in??. Bogdanowi Najdkowi oraz Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP w Dzier??oniowie, Panu kpt. mgr in??. S??awomirowi Dudzi??skiemu za wyra??enie zgody na przeprowadzenie sesji zdj?ciowej, Dow??dcy Zast?pu, Panu asp. Piotrowi Wyrostkiewiczowi za nieocenion? pomoc w realizacji sesji oraz stra??akom z podzia??u bojowego za cierpliwo??? i uzyskane informacje.