Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 490[Z] & 491[Z] - KP PSP i JRG My??lib??rz

  490[Z] & 491[Z]
  KP PSP i JRG My??lib??rz

  ul. Lipowa 1B

  http://kppspmysliborz.binp.info/kppspmysliborz/

  * * *

  Pojazdy KP PSP My??lib??rz:

  490[Z]90 - SLOp - Daewoo Lanos

  Pojazdy JRG My??lib??rz:

  491[Z]21 - GBA 2/24 - MAN LE 14.280/Wawrzaszek
  491[Z]25 - GCBA 8/50 - Scania P410/WISS
  491[Z]43 - SLRt - Renault Mascott/Wawrzaszek
  491[Z]53 - SHD-25 - MAN TGL 12.220/Bumar-WISS
  491[Z]71 - SRw - MB 1113/MWB
  491[Z]90 - SLOp - Nissan Pick-up

  491-?1 - ????d?? motorowa Marine/Yamacha

  491-Px - AP-7000/8 - Bocar

  * * *

  Powiat my??liborski znajduje si? na po??udniowo-zachodnim skraju woj. zachodniopomorskiego. Od p????nocy graniczy z powiatami gryfi??skim i pyrzyckim, od wschodu z choszcze??skim, a od po??udnia ?? z gorzowskim (woj. lubuskie). W latach 1975-1999 obszar obecnego powiatu nale??a?? do woj. gorzowskiego (co wida? chocia??by po tablicach rejestracyjnych starszych pojazd??w JRG), przed 1975 istnia??y dwa powiaty ?? my??liborski i choje??ski (z siedzib? w D?bnie). Powiat my??liborski zajmuje powierzchni? ponad 1180 km2, zamieszkiwany jest przez ponad 67.000 os??b. W jego sk??ad wchodzi 5 gmin (3 miejsko-wiejskie i 2 wiejskie ?? Nowogr??dek Pomorski i Boleszkowice) oraz 3 miasta - najwi?kszy Barlinek (ponad 14.000 mieszka??c??w), nieco mniejsze D?bno (niewiele poni??ej 14.000 mieszka??c??w) i najmniejszy My??lib??rz (nieca??e 12.000), czyli siedziba w??adz powiatu. Co ciekawe, wie?? gminna Boleszkowice posiada??a kiedy?? prawa miejskie (od XIV w.), ale utraci??a je w 1972 roku. Przez teren powiatu przechodzi szereg wa??nych dr??g, m.in. oddana niedawno do u??ytku S-3 E65, a tak??e dawna krajowa 'tr??jka', posiadaj?ca obecnie status drogi gminnej, ale nadal o sporym znaczeniu, DK-23, 26, 31, oraz drogi wojew??dzkie numer 121, 126, 127, 128, 130, 154, 155, 156. Z bogatej niegdy?? infrastruktury kolejowej na terenie powiatu pozosta?? jedynie skrawek tzw. ??Nadodrzanki? Szczecin-Wroc??aw, przechodz?cy przez Boleszkowice. Infrastruktura kolejowa jest wci??? likwidowana, dworzec w My??liborzu zlikwidowano, a miejscowy wielotorowy przejazd kolejowy definitywnie zalano asfaltem.

  Powiat ma bardzo bogata ofert? turystyczn? ?? od jezior (o??rodki wypoczynkowe, sp??ywy kajakowe), rozleg??ych las??w (Puszcza Barlinecka), cennych przyrodniczo obszar??w (fragment Parku Narodowego Uj??cie Warty, Barlinecko- Gorzowskiego Parku Krajobrazowego) po liczne zabytki. Obecny jest r??wnie?? drobny przemys??.

  Szczeg??lne zagro??enia stwarza wa??na ekonomicznie eksploatacja najwi?kszego w Polsce z??o??a ropy i gazu Barn??wko-Mostno-Busz??w (??BMB?), realizowana przez kopalni? ropy naftowej i gazu ziemnego PGNiG ??D?bno?z siedzib? w m. Sulis??aw, w gm. D?bno, zakwalifikowanego jako ZDR. Z tego ??r??d??a pochodzi ok. 80% krajowego wydobycia ropy naftowej na l?dzie. Drugim ZDR na terenie powiatu jest zak??ad Gaspolu w Barlinku.

  * * *

  KP PSP w My??liborzu podlegaj?: JRG My??lib??rz oraz Posterunek Tymczasowy w D?bnie, powsta??y w wyniku ??degradacji? tamtejszej JRG przez KW PSP w Szczecinie. Rejon JRG obejmuje gminy My??lib??rz, Nowogr??dek Pomorski i Barlinek, a Posterunku - gminy D?bno i Boleszkowice. Na terenie powiatu dzia??a 25 jednostek Ochotniczych Stra??y Po??arnych, w tym 5 w KSRG - Barlinek S-4, Boleszkowice S-3, Chychry (gm. D?bno) S-2, ?awy S-2 (gm. My??lib??rz), Nowogr??dek Pomorski S-3. W??r??d pozosta??ych 20 znajduje si? 18 typu 'S' i 2 typu 'M'. Na szczeg??ln? uwag? zas??uguj? dwie specjalistyczne jednostki OSP, zajmuj?ce si? ratownictwem wodnym, dzia??aj?ce przy jednostkach PSP w My??liborzu i D?bnie. Na wyposa??eniu OSP pow. my??liborskiego znajduje si? ???cznie 36 samochod??w, w tym 30 ga??niczych (2 ci???kie, 18 ??rednich, 10 lekkich) oraz 6 specjalnych.

  W 2010 roku na terenie powiatu zanotowano 1062 zdarzenia, w tym 624 w rejonie JRG My??lib??rz, a 438 w rejonie Posterunku w D?bnie. Od 1.01.2011 stan zmianowy w tych dw??ch jednostkach wynosi odpowiednio 7 i 5 ratownik??w.

  * * *

  Serdecznie dzi?kujemy Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP w My??liborzu, Panu m??. bryg. Arturowi Worochowi za zgod? na wykonanie zdj?? i cenne informacje, jak r??wnie?? Dow??dcy JRG My??lib??rz, Panu m??. kpt. Krzysztofowi Andrzejukowi, za pomoc w organizacji sesji oraz Stra??akom b?d?cym na zmianie za pomoc w jej przeprowadzeniu.