Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 400[M] - Komenda Powiatowa PSP w Bia??obrzegach

  Pa??stwowa Stra?? Po??arna w Bia??obrzegach
  KP PSP i JRG Bia??obrzegi

  ul. Miko??aja Kopernika 4

  Strona internetowa: http://www.kppspbgi.republika.pl/
  BIP: http://www.kppsp-bialobrzegi.go3.pl/

  * * *

  Bia??obrzegi to niewielkie, bo licz?ce niewiele ponad 7,300 mieszka??c??w, miasto powiatowe, le???ce w po??udniowo-zachodniej cz???ci wojew??dztwa mazowieckiego, ok. 30 km na p????nocny zach??d od Radomia, nad rzek? Pilic?. Jest ono siedziba powiatu bia??obrzeskiego, zamieszkanego przez 33,670 os??b i rozci?gaj?cego si? na obszarze 639 km2. To typowy ma??y o??rodek miejski, stanowi?cy centrum administracyjne niewielkiego, tradycyjnie rolniczego powiatu oraz naturaln? baz? us??ugowo-handlow? dla okolicznych wsi i miasteczek. To r??wnie?? lokalny o??rodek drobnego przemys??u ?? spo??ywczego, mechanicznego i budowlanego. Poza tym, samo miasto, jak i jego okolice, s? r??wnie?? terenami o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Przez powiat przebiega mi?dzynarodowa trasa E77 (K7/S7), w sk??ad kt??rej wchodzi obwodnica Bia??obrzeg??w, a tak??e droga krajowa K48.

  Wachlarz zagro??e??, z jakimi potencjalnie mog? mie? do czynienia stra??acy PSP i OSP obejmuje zatem niebezpiecze??stwo awarii lub po??aru na terenie jednego z zak??ad??w przetw??rczych, wypadk??w komunikacyjnych (ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem pojazd??w transportuj?cych tras? E77 materia??y niebezpieczne) oraz zagro??enie powodzi? ze strony praktycznie nieuregulowanej Pilicy. Zagro??enie po??arowe stwarzaj? nie tylko kompleksy le??ne, ale tez zwarta, ??atwopalna zabudowa niekt??rych miejscowo??ci powiatu. Stra??ak??w JRG Bia??obrzegi (kat. 'C') wspomaga 45 OSP, w tym 29 typu 'S' i 16 typu 'M'. 9 jednostek z terenu powiatu nale??y do KSRG.

  Dok??adne dane oraz informacje nt. zagro??e?? w powiecie bia??obrzeskim znale??? mo??na na stronie KP: http://www.kppspbgi.republika.pl/teren.html

  * * *

  Pojazdy KP PSP:

  400[M]81 - SLKw - VW T4/Wawrzaszek
  400[M]90 - SLOp - Polonez Caro Plus
  400[M]91 - SLOp - Renault Laguna

  Wyposa??enie JRG:

  401[M]21 - GBA 2/24 - Star 1142/JZS typ. 022
  401[M]22 - GBA 2,5/21 - Star 1466/Stolarczyk
  401[M]25 - GCBA 5/34 - Scania P380/Wawrzaszek
  401[M]39 - GCBM 18/13 - Jelcz 417/Metalchem
  401[M]40 - SLRd - Iveco Daily/Szcz???niak
  401[M]53 - SHD 25 - Man TGL 12.240/Bumar
  401[M]90 - SLRr - Nissan Navara

  401-P1 - przyczepka ze sprz?tem ratownictwa wodnego

  * * *

  Serdecznie dzi?kujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w Bia??obrzegach, Panu st. bryg. mgr in??. Zbigniewowi ?ubi??skiemu, dow??dcy JRG Bia??obrzegi, Panu m??. bryg. mgr in??. Piotrowi Syrkowi, oraz Stra??akom zmiany I za za bardzo udan? wizyt?, serdeczne przyj?cie i ogrom po??wi?conego czasu.