Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 390[F] - KP PSP S??ubice

  KP PSP i JRG S??ubice
  www.straz-slubice.pl

  ul. Konstytucji 3-go Maja 79

  W budynku KP PSP i JRG S??ubice mia??a swoj? siedzib? r??wnie?? jednostka OSP S??ubice, w mi?dzyczasie wyprowadzi??a si? ona jednak do gara??y na teren dawnej KP Policji, przy ul. S??owackiego.

  * * *

  Wyposa??enie:

  KP PSP:

  390[F]90 - SLOp - Skoda Octavia

  JRG:

  391[F]21 - GBA 2/16 - StarMan 14.227/Wawrzaszek
  391[F]26 - GCBA 8/42 - Iveco EuroTrakker/Auto-SHL
  391[F]39 - GCBM 18/8 - Renault Premium/Metalchem
  391[F]43 - SRt - Renault Midlum/WISS
  391[F]53 - SHD-32 - Volvo FL 4RX3/Bumar-Koszalin
  391[F]60 - SLRchem - Iveco Daily/Magirus
  391[F]81 - SLKw - Mercedes-Benz 310D
  391[F]82 - SLKw - VW T4
  391[F]90 - SLOp - Mitsubishi Pajero

  391-P1 - przyczepka ga??nicza
  391-P2 - przyczepka na ??rodek pianotw??rczy
  391-P3 - przyczepka z motopomp?
  391-Px - agregat pr?dotw??rczy
  391-Px - agregat pompowy WSK Mielec

  2 pontony z silnikiem zaburtowym

  Na terenie jednostki przechowywane s? r??wnie?? motor??wka WOPR-u oraz ????d?? z silnikiem zaburtowym wojew??dzkiego Wydzia??u Zarz?dzania Kryzysowego. Ta ostatnia jest u??ywana przez JRG do dzia??a?? na wodzie.

  Zachodnie skrzyd??o s??ubickiej stra??nicy mie??ci pomieszczenia JRG oraz CPR/PSK.

  * * *

  Rejon operacyjny JRG S??ubice rozci?ga si? na obszarze ok. 1000 km2, zamieszkiwanym przez ponad 46 tysi?cy os??b (w tym prawie 17 tys. w samych S??ubicach). Przez teren powiatu przebiegaj? m.in. drogi krajowe K2 E30 (latem 2009 ma rozpoczac si? budowa lubuskiego odcinka A2), K22, K29 oraz K31, linie kolejowe Berlin-Pozna??-Warszawa, Szczecin-Wroc??aw oraz fragment gazoci?gu jamalskiego. Na terenie Kostrzy??sko-S??ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduj? si? liczne zak??ady przemys??owe i magazyny. Rzeka Odra niesie ze sob? niebezpiecze??stwo powodzi (cho? w 1997r. uda??o si? unikn?? najgorszego). Corocznie dochodzi tez do licznych po??ar??w nieu??ytk??w i las??w ?? powiat obejmuje bowiem du??e po??acie Puszczy Rzepinskiej (lesisto??? powiatu wynosi 46,4%, a na terenie Nadle??nictwa Rzepin dochodzi do 50%).

  W 2008r. na terenie powiatu dosz??o do 1028 zdarze?? wymagaj?cych interwencji stra??y po??arnej, w tym 383 po??ary, 610 MZ oraz 35 alarm??w fa??szywych. JRG PSP S??ubice uczestniczy??a w 572 interwencjach, w tym 206 po??arach, 347 MZ i 11 alarmach fa??szywych.

  W chwili obecnej w Komendzie Powiatowej PSP w S??ubicach s??u??b? pe??ni 45 stra??ak??w. W systemie codziennym 8-mio godzinnym s??u??b? pe??ni i pracuje 10 os??b, w systemie 12/12 s??u??b? pe??ni 5 stra??ak??w w PSK, natomiast w systemie 24/24 na trzech zmianach s??u??b? pe??ni 33 stra??ak??w w JRG (kat. 'D'). ??cznie w systemie zmianowym s??u??b? pe??ni 38 stra??ak??w. (?r??d??o: BIP KP PSP S??ubice).

  Wsparcie dla JRG PSP zapewniaja 6 jednostek OSP w KSRG (S??ubice, Rzepin, Kowal??w (gm. Rzepin), G??rzyca, Cybinka, O??no Lubuskie), a tak??e 19 jednostek pozasystemowych. Kolejnym nieocenionym wsparciem s? si??y i ??rodki ZSP Las??w Pa??stwowych (Nadle??nictw Rzepin i O??no Lubuskie), a tak??e cz?ste wsparcie ??mig??owca Mi-2 oraz samolot??w Dromader, operuj?cych m.in. z lotniska LP pod Rzepinem.

  * * *

  Z tego miejsca sk??adamy serdecznie podzi?kowania dw??m kolejnym Komendantom Powiatowym PSP: Panu Jackowi Konsewiczowi oraz Panu Wojciechowi ??liwi??skiemu, Zast?pcy Komendanta Powiatowego, Panu Markowi Korolukowi, za udzielanie zgody na wykonanie i publikacje zdj??; a tak??e wszystkim dow??dcom i stra??akom JRG w S??ubicach za wielokrotn? pomoc przy wykonywaniu sesji.