Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar gazu ziemnego - Warszawa, ul ??eromskiego - 28.06.2007


  W czasie prac nad linia gazoci?gow? dosz??o od uszkodzenia rury, wycieku, a nast?pnie zap??onu ulatniaj?cego si? gazu. Poniewa?? prac? remontowe mia??y miejsce w odleg??o??ci ok. 2 metr??w od przedwojennego budynku, w kt??rego mieszkaniach i znajduj?cym si? na paterze biurze podr????y znajdowali si? ludzie, by??o o krok od tragedii. Gdyby nie wyj??cia z ty??u budynku osoby te zosta??yby odci?te od wyj??cia. Robotnicy (jak wynika z relacji ??wiadk??w) z niewiadomych przyczyn zepchn?li (!!!) ich ci???ar??wk? w kierunku do??u, gdzie teraz szala?? p??omie??. Zaj??? si? r??wnie?? samoch??d ?? reklama stoj?cy w pobli??u. Robotnicy podjedli pr??b? opanowania sytuacji przy u??yciu ga??nic ??niegowych i proszkowych. Pierwsza na miejscu akcji by??a Policja. Nast?pnie na miejscu pojawia?? si? zast?p z JRG nr 6, a potem kolejne si??y i ??rodki PSP z Warszawy. W mi?dzyczasie ewakuowano okolicznych mieszka??c??w. Dzia??ania Stra??y Po??arnej polega??y na studzeniu ??cian budynku. Akcje utrudnia??a wysoka temperatura p??omienia, s??aba sie? hydrantowa i d??ugotrwa??a lokalizacja zawor??w gazu. Dzia??ania zako??czy??y si? po oko??o godzinie czasu. Stra??akom uda??o si? uratowa? budynek. Oczywi??cie niestety nie uda??o si? unikn?? zalania mieszka??, co nie znalaz??o aprobaty w oczach ich u??ytkownik??w. Jednak??e akcj? stra??ak??w mo??na z ca??? pewno??ci? uzna? za fachowo przeprowadzon? i zako??czon? sukcesem. Ju?? przed godzina 15 rozpocz???y si? prac? remontowe.

  Do akcji zadysponowano:
  220[w]95 ?? SLOp ?? Ford Modeno Kombi
  250[w]21 ?? GBA 2/25 ?? Renault Midliner
  250[w]25 ?? GCBA 3/47 ?? Hush E-One
  250[w]26 ?? GCBA 5/34 ?? MAN 18.280
  300[w]90 ?? SLOp ?? MB Vito
  300[w]92 ?? SLOp ?? Ford Focus
  300[w]95 ?? SLOp ?? Ford Focus Kombi
  304[w]22 ?? GBA 2/24 ?? Volvo FL614
  304[w]50 ?? Spgaz ?? Renault Premium
  306[w]22 ?? GBA 2,5/24 ?? MAN 14.224
  306[w]90 ?? SLOp ?? Ford Focus Kombi
  306[w]92 ?? SLOp ?? Toyota Hilux
  307[w]25 ?? GCBA 5/34 ?? MAN 18.280 + przyczepka z DWP
  317[w]39 ?? GCBM 28/18 ?? Renault Magnum
  1 za??oga ( R ) PR ?? MB Sprinter ?? IV Oddzia?? PR w Warszawie
  1 za??oga Pogotowia Energetycznego ?? MB Sprinter
  3 za??ogi Pogotowia Gazowego ?? Peugeot Partner i 2 x MB Sprinter
  1 za??oga MPWiK ?? MB Vito
  2 za??ogi WRD KSP ?? VW Transporter i VW Passat
  Kilka za????g SM i oddzia????w Prewencji KSP
  1 za??oga NR ZTM ?? Skoda Fabia
  1 za??oga NR MZA ?? Skoda Fabia

  Specjalne podzi?kowania dla mojego kolegi Ma?ka za b??yskawiczny cynk : )