Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [F] - woj. lubuskie > OSP Witnica (KSRG)

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Witnicy
  OSP Witnica to jednostka wiod?ca nie tylko we w??asnej gminie czy powiecie, ale pod wieloma wzgl?dami tak??e w ca??ym wojew??dztwie lubuskim, a nawet w kraju. Nie chodzi tu bynajmniej jedynie o szpaler nowoczesnych pojazd??w i imponuj?c? stra??nic? o standardzie zbli??onym do obiekt??w jednostek zawodowych. OSP Witnica jest r??wnie?? motorem wsp????pracy mi?dzynarodowej, a tak??e organizatorem ?wicze??. 36 cz??onk??w czynnych w JOT (na 44 og????em) zapewnia jej odpowiedni? dyspozycyjno??? i mobilno???. Na terenie stra??nicy regularnie odbywaj? si? szkolenia i ?wiczenia, a sama Witnica nie raz by??a ju?? arena mi?dzynarodowych manewr??w ratowniczych przy udziale si?? i ??rodk??w z Niemiec. Stra??acy z gminy Witnica prowadz? wsp????prac? z jednostkami z gminy M??ncheberg (powiat M?rkisch-Oderland, land Brandenburgia).

  ??rednia ilo??? wyjazd??w jednostki utrzymuje si? w ostatnich latach na poziomie powy??ej 200. Na rano w dniu publikacji materia??u (14.09.2014) jednostka zanotowa??a 178 interwencji.

  Wi?cej o projekcie budowy Regionalnego Centrum Ratownictwa pod drugim zdj?ciem budynku.

  * * *

  OSP Witnica

  ul. ??wirowa 2

  Wyposa??enie:

  309[F]82 - GCBA 8/50 - MB Actros 3344/Bocar
  309[F]83 - SLRt - Ford Transit/ Stolarczyk
  309[F]84 - SLOp - Ford Ranger/Bocar
  309[F]85 - SLRmed ?? MB W124/Visser
  309[F]86 - GBA 2,5/16 - MB Atego 1325AF/Stolarczyk
  309[F]87 - SD-30 - MB 1422/Metz

  Samobie??ny podno??nik hydrauliczny ESDA (tzw. ??paj?k?)

  Przyczepka ga??nicza ?? HL.900.40 (M16/8 Tohatsu)
  Przyczepka kwatermistrzowska (z namiotem, nagrzewnicami, sprz?tem rat. med.)
  Przyczepka do transportu ??odzi

  ???d?? z silnikiem zaburtowym + deska lodowa

  * * *

  ??Witnica ?? czysta i zielona?

  Prawie 7-tysi?czna Witnica to drugie co do wielko??ci miasto powiatu gorzowskiego ziemskiego (po Kostrzynie n/O). S??ynie przede wszystkim (w tej chwili ju?? w ca??ej Polsce) z browaru o ponad 160-letniej tradycji, kt??ry po latach wytwarzania z??ocistego napoju niekoniecznie najlepszego sortu dokona?? zwrotu o 180 stopni i obecnie oferuje du??y asortyment solidnej jako??ci piwa, a tak??e w??asne napoje energetyzuj?ce, podpiwki i kwas chlebowy, a nawet piwo do k?pieli (!). XIX-wieczne zabudowania browaru kontrastuj? z nowoczesnymi zak??adami na obrze??u miasta. Na inwestor??w czeka (gminna) Witnicka Strefa Przemys??owa. Osobliwo??ci? i jednocze??nie atrakcj? miasta jest Park Drogowskaz??w i S??up??w Milowych Cywilizacji.

  Gmina miejsko-wiejska Witnica obejmuje obszar ok. 280 km?, a zamieszkany przez ponad 13.000 os??b. Lesisto??? gminy wynosi 44% (g????wnie cz???? p????nocna ?? cz???? po??udniowa to tereny rolnicze i zalewowe w dolinie Warty). Przez jej teren przebiega jedna z najbardziej obci???onych i najbardziej niebezpiecznych dr??g wojew??dztwa lubuskiego ?? DW 132, ???cz?ca Kostrzyn n/O z Gorzowem ?? a tak??e linia kolejowa nr 203: Kostrzyn-Gorz??w-Krzy?? Wlkp.-Tczew (element dawnej trasy Berlin-Kr??lewiec, tzw. ??Ostbahn?). Na terenie gminy znajduj? si? tak??e fragmenty DW 130 i 131 oraz most nad Wart? (w ??wierkocinie).

  Na terenie gminy Witnica funkcjonuje 6 jednostek OSP, w tym 2 w???czone do KSRG (Witnica S-6 i Mo??cice S-3). Pozosta??e 4 to: OSP Kamie?? Wielki (S-2), OSP Kamie?? Ma??y (S-1), OSP Nowiny Wielkie (S-1), OSP Pyrzany (S-1). Na wyposa??eniu jednostek znajduje si? ???cznie 14 samochod??w, w tym 9 ga??niczych (3 ci???kie, 4 ??rednie i 2 lekkie) oraz 5 specjalnych (1 SLRt, 2 SLOp, 1 SLRmed i 1 SD-30). Za czas??w dawnego woj. gorzowskiego (jeszcze przed 1992 r.), gmina Witnica podlega??a Komendzie Rejonowej Stra??y Po??arnych w D?bnie.