Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar urz?dzenia elektrycznego - Warszawa, ul. Andersena - 2.10.2009

  Oko??o godziny 16.15 do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Warszawie wp??yn???o zg??oszenie o po??arze rozdzielni obok kompleksu handlowo - us??ugowego przy ul. Andersena na Bielanach. Do akcji zadysponowano zast?p ga??niczy z JRG 6 oraz Pogotowie Energetyczne. Po przybyciu na miejsce KDR stwierdzi??, ??e po??ar obejmuje agregat pr?dotw??rczy oraz przewody elektryczne. Zadecydowano o zadysponowaniu na miejsce samochodu ga??niczego GPr z Oddzia??u V oraz Grupy Operacyjnej Miasta. Dzia??aj?cy na miejscu stra??acy z "6ki", po od???czeniu napi?cia, podali jeden pr?d piany celem ostudzenia zbiornika z olejem. Wraz z przybyciem na miejsce samochodu proszkowego, zadecydowano o podaniu jednego pr?du proszku ga??niczego za pomoc? proszkowej linii szybkiego natarcia. Podj?te dzia??ania przynios??y po???dane skutki i po??ar zosta?? ugaszony. Dzia??ania trwa??y 1 godzin? i 16 minut, a wzi???o w nich uda?? 13 stra??ak??w.

  Zadysponowano:

  300[W]90 - SLDi? - MB Vito
  305[W]35 - GPr 3000 - Jelcz 315
  306[W]22 - GBA 2,5/24 - Man

  Pogotowie Energetyczne - Ford Transit

  Policja: 1 za??oga