Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 410[F] - KP PSP Sul?cin

  411[F]21 - GBAM 2/16+8 - MAN LE.220.B/Schmitz
  Jeden z kilku GBAM, wyposa??onych w system piany suchej Schmitz One-Seven, zakupionych w 2001 r. przez KW PSP Gorz??w Wielkopolski. Pojazdy te trafi??y m.in. do Sul?cina, Nowej Soli, Strzelec Kraje??skich i Lubska. Ze wzgl?du na swoj? eksperymentaln? konstrukcj? sprawia??y wiele k??opot??w - pojawi?? si? m.in. problem 'wywrotno??ci' oraz braku odpowiedniego certyfikatu CNBOP. Po kilku latach wystawiania MAN-??w z podzia??u ostatecznie zosta??y przywr??cone do s??u??by.

  Ju?? na pierwszy rzut oka wida? w zabudowie pojazdu 'niemiecka r?k?': ??wiadcz? o tym cho?by charakterystyczne, du??e lampy obrotowe i tr?bki powietrzne (Martinshorn) zamiast elektronicznej syreny. R??wnie nietypowy jest uk??ad i wykorzystanie skrytek - G1/G2 to skrytka przelotowa, wy??adowana sprz?tem od pod??ogi a?? po dach. Dost?p do wy??szych poziom??w zapewnia wysuwana platforma w formie polki. Niemal??e ka??dy element wyposa??enia umiejscowiono na pochylniach (np. deska ortopedyczna, sprz?t burz?cy) lub wysuwanych p????kach (np. motopompa p??ywaj?ca). Do ciekawostek nale??ny r??wnie?? umieszczenie odcink??w t??ocznych W52 i W75 na modle niemiecka w specjalnych koszach (w Polsce rozwi?zanie to nazywane jest 'Duszczykiem' i korzysta z niego niewiele jednostek; do wyj?tk??w nale??na JRG-7 Warszawa i JRG SGSP), a tak??e przechowywanie odcink??w ssawnych pod dachem pojazdu (dach pojazdu nie jest pomostem roboczym), na pochylni. W podobny spos??b rozwi?zano problem przewo??enia drabiny nasadkowej - dost?p do skrytki z jej 4 cz???ciami zapewnia klapa nad przedzia??em autopompy. Maszt o??wietleniowy przechowywany jest w skrytce G2. ??rodek pianotw??rczy jest przewo??ony jest w kanistrach.