Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Wojskowa Stra?? Po??arna 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie

  GCBA 8/60 - MAN TGS/Protec-Fire
  Ci???ki lotniskowy samoch??d ratowniczo - ga??niczy zabudowany przez hiszpa??sk? firm? Protec - Fire na podwoziu podwy??szonym podwoziu Man TGS 33.440. Do jednostki w D?blinie trafi?? w 2012 roku. Jest to jeden z 4 takich pojazd??w jakie zakupi??o wojsko.

  Za??oga 3 ratownik??w. Pojazd jest pierwszym rzutem do wszystkich interwencji na terenie lotniska.

  Uk??ad wodno - pianowo - proszkowy:
  Zbiornik wody - 8000 litr??w;
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego - 940 litr??w;
  Agregat proszkowy - 250 kg;

  Monitor dachowy umo??liwiaj?cy podawanie piany i proszku ga??niczego o wydajno??ci 5000 l/min;
  Monitor zderzakowy umo??liwiaj?cy podawanie piany i proszku ga??niczego o wydajno??ci 2000 l/min;
  Zwijad??o z lini? szybkiego natarcia - 60 metr??w;
  Zwijad??o z proszkow? lini? szybkiego natarcia - 20 metr??w;
  Zraszacze - 6 szt. (2 z przodu + 2 po ka??dej stronie pojazdu w nadkolach)

  Wyposa??enie ratownicze:
  - agregat pr?dotw??rczy;
  - zestaw PSP-R1
  - 2 aparaty ODO Fenzy
  - ga??nice proszkowe i ??niegowe;
  - armatura wodno - pianowa;

  Sygnalizacja ??wietlno - d??wi?kowa:
  Lampy kierunkowe: 4 szt - Federal Signal Vama Microled Plus
  Lampy pojedy??cze: 4 szt - ISAE Electronica 2013-AZUL (LED)
  Generator sygna????w d??wi?kowych: ISAE Electronica 2003-PN-K
  G??o??nik: typu kompaktowego o mocy 100 wat - producent nieustalony