Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 440[F] - Komenda Powiatowa PSP w ??aganiu > 440[F] & 441[F] - KP i JRG ??aga??

  KP i JRG PSP ??aga?? ?? NOWE!
  Budowa nowej siedziby KP i JRG PSP w ??aganiu rozpocz???a si? jesieni? 2008 r., po kilkuletnich perypetiach z przygotowaniem inwestycji i przesuwaniu terminu rozpocz?cia (wg poprzednich za??o??e?? otwarcie mia??o nast?pi? ju?? w 2009 roku). Zak??adanego terminu oddania obiektu do u??ytku (2010) nie uda??o si? dotrzyma?, przede wszystkim przez problemy zwi?zane z instalacj? sprz?tu ???czno??ci. Ostatecznie, nowoczesny, niezwykle estetyczny i przestronny kompleks (budynek biurowo-gara??owy, plac manewrowy z dojazdami, parking, wielofunkcyjne, boisko sportowe, wspinalnia) otwarto oficjalnie 28.05.2011, podczas Wojew??dzkiego Dnia Stra??aka. Ostateczny koszt budowy to ok. 16 mln z??otych. Warto w tym miejscu podkre??li?, ??e jest to pierwsza uko??czona inwestycja budowlana PSP woj. lubuskiego, z kilku rozpocz?tych na przestrzeni ostatnich lat. Prace przy nowych jednostkach w Gorzowie Wlkp. (JRG-1), Zielonej G??rze (JRG-2) i Nowej Soli utkn???y chwilowo w martwym punkcie, na r????nych etapach zaawansowania (brak ??rodk??w). Warto wspomnie?, ze projekt nowego budynku PSP w ??aganiu by?? wzorowany na planach stra??nicy JRG-1 w Gorzowie.

  ***

  KP i JRG PSP ??aga??

  ul. Nowogr??dzka 3

  http://www.straz.zagan.pl

  Wyposa??enie KP:

  440[F]81 - SLKw (bus) - VW T4
  440[F]90 - SLOp ?? Ford Focus/Frank-Cars

  Wyposa??enie JRG:

  441[F]21 - GBA 2/16 ?? StarMan/Auto-SHL
  441[F]22 - GBA 2,5/16 - MB Atego/Stolarczyk
  441[F]25 - GCBA 8/42 - Iveco EuroTrakker/Auto-SHL
  441[F]40 - SLRt - Mitsubishi Canter/Szcz???niak
  441[F]53 - SHD-25 - MAN TGL 12.240/Bumar Koszalin
  441[F]81 - SLKw - Peugeot Partner
  441[F]82 - SKw - Star 200
  441[F]90 - SLOp - Land Rover Defender 110
  441[F]91 - SLOp - Nissan Navara/ARM Project
  441[F]92 - SLOp - Opel Vectra

  441-P1 - przyczepa do transportu ??r. pian.
  441-P2 - przyczepa do transportu pontonu

  441-?1 - ponton Marines 390
  441-?2 - ????d?? motorowa Marine

  ***

  Powiat ??aga??ski jest po??o??ony na po??udniowym kra??cu woj. lubuskiego. Przed 1999 r. teren ten wchodzi?? w sk??ad woj. zielonog??rskiego. Zamieszkiwany przez 85.525 os??b, rozci?ga si? na powierzchni ok. 1130 km2. Lesisto??? powiatu (g??. Bory Dolno??l?skie) wynosi 44%. Przez teren powiatu przebiega DK-18 (przysz??a A-18), DK-12, oraz drogi wojew??dzkie: 295, 296, 297, 300 oraz 350.

  26-tysi?czny ??aga?? jest od polowy XIX wieku miastem garnizonowym. W ponad stuletniej historii garnizonu stacjonowa??y to wojska pruskie, Reichswehra, Wehrmacht, Armia Czerwona/Radziecka, LWP i WP. ??aga??ski garnizon wchodzi?? w czasach PRL-u w sk??ad silnie 'zmilitaryzowanego' rejonu, zwanego czasem 'Tr??jk?tem Bermudzkim (??ary-??aga??-??wi?tosz??w)'. W samym mie??cie ulokowano lotnisko sowieckiego 42. pu??ku lotnictwa bombowego wraz z jednostkami zabezpieczenia technicznego i obrony plot. Nieodlegle by??y r??wnie?? inne miejsca stacjonowania wojsk radzieckich: m.in. Szprotawa (lotnisko ?? 149. dyw. lotnictwa bombowego), ??wi?tosz??w (wojska pancerne), Krzywa (lotnisko), Pstr???e (wojska pancerne), oraz oczywi??cie nazywana 'Ma??? Moskw?' Legnica. Obecnie w miejscowym garnizonie stacjonuje 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. ??aga?? jest r??wnie?? znany jako miejsce 'wielkiej ucieczki' pilot??w (m.in. brytyjskich, kanadyjskich, polskich) ze Stalagu Luft III Sagan, na kt??rego miejscu znajduje si? dzi?? muzeum.

  KP PSP w ??aganiu podlegaj? dwie Jednostki Ratowniczo-Ga??nicze: w ??aganiu oraz Szprotawie. Rejon operacyjny tej pierwszej obejmuje zach??d i po??udnie powiatu (683 km2): gminy ??aga?? (miejsk? i wiejsk?), Wymiarki, I??owa, Brze??nica oraz Gozdnica. W wypadku tej ostatniej - wschodni? cz???? powiatu (447 km2): gminy Szprotawa, Ma??omice i Niegos??awice.

  Na terenie powiatu dzia??a 26 OSP, w tym 11 w???czonych do KSRG. W rejonie JRG ??aga?? jest to odpowiednio 12 i 6 jednostek. Opr??cz 'cywilnych' stra??y ochotniczych, na terenie dzia??alno??ci 440[F] maja swoja siedzib? 2 jednostki WSP: w ??aganiu oraz Dobrem n. Kwis? (gm. wiejska ??aga?? - 10. BKPanc, rejon poligonu w ??wi?toszowie).

  ***

  Serdecznie dzi?kujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w ??aganiu, Panu st. bryg. mgr in??. Janowi Zdunkowi za zgod? na wykonanie zdj??, a tak??e Rzecznikowi Prasowemu KP PSP, Panu st. asp. Waldemarowi Kasperowiczowi za pomoc w organizacji sesji zdj?ciowej oraz Stra??akom zm. III JRG ??aga?? za pomoc w jej przeprowadzeniu i mile przyj?cie. (2010)

  Serdecznie dzi?kujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w ??aganiu, Panu m??. bryg. mgr in??. Stanis??awowi Kowalikowi za zgod? na ponown? sesj? zdj?ciow?, a tak??e Dow??dcy JRG w ??aganiu, Panu kpt. Janowi Marsza??kowi za nieocenion? pomoc w jej przeprowadzeniu oraz go??cinno???. (2011)