Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Zak??adowa Stra?? Po??arna ZWCh "Stilon" - Gorz??w Wlkp.

  ZSP ZWCh ??Stilon? Gorz??w Wlkp.
  Zak??adowa Stra?? Po??arna Zak??ad??w W????kien Chemicznych "Stilon" S.A. w Gorzowie Wielkopolskim

  ul. Walczaka 25 (adres zak??adu)

  **Wyposa??enie:

  GLBAPr 0,8/8/100 ?? Mercedes 609D/Total
  SLKw* ?? Mercedes 609D/Total
  GCBA 7+4/40 Tatra 815/Vatrosprem+Total
  GCBA 6+3/40 TAM/Vatrosprem+Total

  AP 4000/8 ?? Rosenbauer
  APL Total

  *Nie jest to oficjalne oznaczenie ZSP, zosta??o one dodane ??dla porz?dku?.

  Samochody nie maj? obecnie nadanych numer??w operacyjnych wg og??lnopolskiego schematu. W przeciwie??stwie do epoki PRL-u, ZSP nie wyje??d??a do zdarze?? w mie??cie.

  **O jednostce:

  Zak??adowa stra?? po??arna gorzowskiego ??Stilonu? powsta??a w 1949 r., jako jednostka ochotnicza, zatrudniaj?ca jednak??e 5 stra??ak??w na etatach. W 1953 r. powo??ano stra?? zawodow?. Liczy??a ona pocz?tkowo 22 stra??ak??w. Jednym z pierwszych samochod??w jednostki by?? GA-16 Star A20P (N 72). Kolejnym kamieniem milowym by??a rozbudowa zak??adu w pierwszej po??owie lat 70. W 1975 r. ZZSP Gorzowskich Zak??ad??w W????kien Chemicznych ??Chemitex-Stilon? liczy??a 74 stra??ak??w na etatach, zalicza??a si? zatem do jednostek kat. B. Na wyposa??enie jednostki trafi??y do tego czasu takie samochody, jak GPr-3000 Jelcz/Total, GCBA 10/40 Tatra 148/Skuteng, GBA 3,5/25 Skoda, a tak??e agregat pompowy Rosenbauer. Przez jednostk? przewin???y si? te?? m.in. samoch??d ??niegowy GSn-900 Star 25L czy SOp Wo??ga. W ko??c??wce lat 70. i w latach 80. dosz??y m.in. typowe samochody 004 i 005, SD-30 IFA, SOp FSO 125p. Pod koniec lat 80. jednostka liczy??a ok. 100 stra??ak??w. W latach 1988-1990 zakupiono kolejne wozy: 2 ci???kie ga??nicze Vatrospremy oraz bardzo nowoczesne jak na owe czasy pojazdy specjalne ?? SD-30 Mercedes/Metz i SRchem Mercedes/Metz-Schmitz. Lata 90. przynios??y znaczny regres rozwojowy, ale mimo wszystko w przeciwie??stwie do wielu innych ZZSP, jednostki w ??Stilonie? nie zlikwidowano. Co wi?cej, zakupiono 2 nowe lekkie samochody ga??nicze i inne wyposa??enie, zmodernizowano r??wnie?? najm??odsze GCBA. Z biegiem lat, wyzbyto si? jednak wi?kszo??ci samochod??w, przy czym najcenniejsze z nich (SD-30 Mercedes, SRchem, kompleksowo wyremontowany w 1992 r. GPr-3000) przekazano do PSP, gdzie cz???ciowo s??u??? do dzi??. Cho? do dnia dzisiejszego przetrwa??a tylko historyczna, poniemiecka cz???? stra??nicy (skrzyd??o gara??owo-socjalne postawione w czasach PRL-u, ju?? niepotrzebne ze wzgl?du na zmniejszenia si? podzia??u bojowego, wyburzono), pozosta??y tylko 4 samochody z kilkunastu, a obsada zmniejszy??a si? kilkukrotnie, ZSP ??Stilon? nadal istnieje i zabezpiecza nie tylko sam zak??ad o tej nazwie, ale r??wnie?? inne podmioty na terenie dawnej, wielkiej fabryki. Wsparciem dla ZSP jest zak??adowa OSP w firmie Rhodia. ZSP ??Stilon? to ostatnia dzia??aj?ca jednostka z dawnej sieci ZZSP zjednoczenia ??Chemitex?. Po ZZSP w ??Wiskordzie?, ??Wistomie?, ??Celwiskozie? czy ??Chodakowie? pozosta??y co najwy??ej niszczej?ce stra??nice.