Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Wypadki i inne miejscowe zagro??enia > Zderzenie dw??ch ci???ar??wek ?? Lublin al. Kra??nickie ?? 05.10.2011

  Dwie rozbite ci???ar??wki, poszkodowani kierowcy, ca??y ??adunek cegie?? wysypany na ulic? i utrudnienia w ruchu do p????nych godzin popo??udniowych, to bilans wypadku jaki zdarzy?? si? 5 pa??dziernika.2011 roku, na alejach Kra??nickich w Lublinie.
  Poruszaj?cy si? od strony Kra??nika w kierunku centrum ci?gnik siod??owy Scania, wraz z naczep? po brzegi wy??adowan? kruszywem, najecha?? na przyczep? stoj?cego Volvo wioz?cego ceg??y. W momencie zderzenia kierowca Volvo znajdowa?? si? pod pojazdem, najprawdopodobniej usuwaj?c usterk? pojazdu. Po dotarciu na miejsce pierwszych zast?p??w z JRG 1 Lublin, okaza??o si?, ??e kierowca Volvo zosta?? uwi?ziony pod przyczep?, oraz ??e jest przysypany ??adunkiem. Kierowca Scanii znajdowa?? si? poza pojazdem i by?? opatrywany przez zesp???? Pogotowia Ratunkowego. W pierwszej fazie dzia??a??, stra??acy przyst?pili do uwalniania poszkodowanego za pomoc? podno??nik??w hydraulicznych, oraz stabilizacji przyczepy. W miar? przybywania dalszych si?? i ??rodk??w, przyst?piono do roz??adunku zestawu, w celu zmniejszenia jego wagi. Kiedy uwolniono rannego, kt??rego z obra??eniami n??g przekazano pogotowiu, przyst?piono do dalszych dzia??a?? polegaj?cych na zabezpieczeniu rozlanych p??yn??w eksploatacyjnych, oraz uprz?tni?ciu ??adunku cegie?? na pobocze drogi.
  Kolejny etap dzia??a??, polega?? na uprz?tni?ciu wrak??w i ??adunku oraz udro??nieniu ruchu. Zadanie to zlecono firmie Sztyrlic z Lublina, specjalizuj?cej si? w ratownictwie drogowym. Pracownicy firmy za pomoc? dw??ch ci???kich pojazd??w ratownictwa drogowego, lawety, oraz pi??y do ci?cia stali i betonu usuwali zakleszczone wraki do p????nych godzin popo??udniowych.
  Wypadek spowodowa?? znaczne utrudnienia w ruchu pojazd??w, poniewa?? aleje Kra??nickie s? miejskim odcinkiem Drogi Krajowej nr 19 oraz wa??n? arteri? komunikacji dla miasta Lublina. Ruch w kierunku centrum miasta kierowany by?? objazdami, natomiast w kierunku wylotowym, momentami odbywa?? si? wahad??owo.
  W dzia??aniach uczestniczy??o 56 stra??ak??w, w tym 26 s??uchaczy Wojew??dzkiego O??rodka Szkolenia PSP w Lublinie.

  W dzia??aniach udzia?? bra??y:
  Pa??stwowa Stra?? Po??arna
  220[L]87 ?? Sbus Kapena
  220[L]97 ?? SLOp Citroen Berlingo

  300[L]81 ?? SLOp VW Golf III

  301[L]21 ?? GLBA Iveco/Szcz???niak
  301[L]43 ?? SRt Mercedes/Saurus
  301[L]90 ?? SLOp Jeep/Wawrzaszek

  302[L]48 ?? SD?? Bumar ?ab?dy
  302[L]49 ?? SCRd Volvo/Eurokran
  302[L]71 ?? SLKw VW Transporter

  303[L]90 ?? SLKw Lublin III

  304[L]90 ?? SLOp Skoda Octavia

  Firma Sztyrlic
  Scania R620/Omars; Volvo FH16 ?? 700/Omars; Mercedes Sprinter; laweta Volvo FL
  Ponad to:
  Policja
  Pogotowie Ratunkowe
  Stra?? Miejska
  Nadz??r Ruchu MPK