Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 390[F] - KP PSP S??ubice

  PSP S??ubice & BF Frankfurt (Oder)
  Stra??acy, tak zawodowi, jak i ochotnicy ze S??ubic i le???cego na zachodnim brzegu Odry Fraknfurtu (Oder) blisko ze sob? wsp????pracuj? ?? regularnie odbywaj? si? wsp??lne ?wiczenia na mniejsz? i wi?ksz? skal?, a w razie potrzeby uruchamiana jest transgraniczna pomoc s?siedzka. Tak by??o m.in. podczas po??aru s??ubickiego bazaru w styczniu 2007r., kiedy to frankfurccy stra??acy udzielili swoim polskim kolegom wydatnej pomocy, stanowi?c trzon jednego z kluczowych odcink??w bojowych (obrona zagro??onej stacji paliw). O??ywiona wsp????praca wychodzi jednak daleko poza ?wiczenia i dzia??ania ratowniczo-ga??nicze ?? dzi?ki staraniom komend stra??y po??arnych z obu miast w 2011 nad Odr? odby??a si? kolejna edycja Stra??ackiego Rajdu Gwia??dzistego. Wsp??lne sesje zdj?ciowe jak ta by??y elementem kampanii promuj?cej to wydarzenie.