Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 520[L] - KP PSP Ryki > Posterunek PSP D?blin-Mas??w

  Posterunek PSP w D?blinie
  Posterunek PSP w D?blinie, mieszcz?cy si? w dzielnicy Mas??w, przy ul. Ignacego Krasickiego 146, wchodzi w sk??ad Jednostki Ratowniczo-Ga??niczej w Rykach. Zosta?? powo??any w celu ochrony jednego z dw??ch najwi?kszych miast powiatu a tak??e w celu ochrony cz???ci powiat??w ryckiego, pu??awskiego i kozienickiego. Posterunek obsadza 3 ratownik??w, maj?cych do dyspozycji GCBA 5/24 Jelcz 442/JZS 014R.
  W tym samym budynku ma swoj? siedzib? OSP D?blin Mas??w, wyposa??ona w GCBA 5/32 Jelcz 325/Warzaszek, przekazany z JRG w Rykach (ex. 521[L]40).

  Siedziba Posterunku i OSP jest w ostatnim czasie remontowana, co z reszta wida? na zdj?ciach.

  Warto doda?, ??e posterunek PSP w D?blinie nie jest jedyn? zawodow? jednostk? w mie??cie. Jest jeszcze Wojskowa Stra?? Po??arna 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie, kt??ra to jednak z powodu braku przynale??no??ci do KSRG, nie wyje??d??a poza teren jednostki wojskowej.