Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 410[D] - Dzier??oni??w

  411[D]21 ?? GBA 3/28 ?? MB Atego 1530/Bocar [OPIS]
  Mercedes zast?pi?? w podziale bojowym SLRt/GLBA Iveco Daily/Szcz???niak, kt??re obecnie s??u??y w OSP Mo??cisko (gm. Dzier??oni??w). Atego stanowi pierwszy rzut jednostki, a jego wyposa??enie umo??liwia podj?cie samodzielnych dzia??a?? w niemal ka??dej sytuacji.

  Pojazd jest jednym z czterech zakupionych w 2014 roku w ramach przetargu zorganizowanego przez Komend? Wojew??dzk? PSP we Wroc??awiu. Pozosta??e trzy s??u??? w JRG Bogatynia (602[D]22), JRG Jawor (441[D]21) oraz w JRG-1 Legnica (361[D]21). Koszt jednej sztuki wyni??s?? 747 360 z??.


  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-3000-8/2800-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 3/28

  * * *

  Numer operacyjny: 411[D]21
  Numer rejestracyjny: DW 228VE

  * * *

  Podwozie: Mercedes-Benz Atego 1530
  Typ: 967FWU3
  Rocznik: 2014
  Nap?d: 4x4 (kat. II - uterenowione)
  DMC: 16.000 kg
  DMC zestawu: 19.500 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 6.000 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10.500 kg
  Liczba i uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - maszt o??wietleniowy LED 880W (typ MPE 4x 20000; napi?cie naja??nic 230V AC)
  - szperacz pogorzeliskowy (gniazdo: prz??d i ty??)
  - wyci?garka Dragon Winch DWT 18000 HD (uci?g: 8 165 kg; d??ugo??? liny: 28 m)
  - o??wietlenie pola pracy, skrytek i dachu
  - kamera cofania
  - nawigacja GPS
  - fala ??wietlna

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy cyfrowy Motorola DM-4601
  - 6x radiotelefon nasobny Motorola DP-4801

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - belka ??wietlna LED CODE 3 PSE 2100
  - zintegrowane o??wietlenie LED (6 modu????w LED Elektra MS26S: po 1 w centralnej cz???ci i po 2 z ty??u)
  - 2x lampa kierunkowa
  - modulator CODE 3 H2COVERT
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  * * *

  *Zabudowa: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne ??Bocar? Sp. z o.o., Korwin??w 
  *Rok zabudowy: 2014
  *CNBOP-PIB nr: 1860/2013 
  *Nr seryjny: 14079

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 3000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 300 l 
  - autopompa: PF J??hstadt FPN 10-3000; FPH 40-400: nominalna wyd. 2805 l/min @ 8 bar, 467 l/min @ 40 bar 
  - dozownik ??rodka pianotw??rczego DSP 100: 1%, 3% i 6%
  - DWP 8/16/24/32 Apollo Akron 3433
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60m, zako??czone pr?downic? Akron Brass Turbojet PWT 25/0,5-1-1,5-2,3
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 1x nasada tankowania/ssania ??rodka pianotw??rczego 52 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach)
  - zraszacze ?? 2 pary (prz??d, ??rodek)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa hydrauliczna, no??yce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, wywa??arka do drzwi) + osprz?t
  - drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa 10-metrowa 
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - agregat pr?dotw??rczy
  - turbowentylator oddymiaj?cy 
  - pilarka ??a??cuchowa STIHL
  - pi??a do stali i betonu STIHL
  - kamera termowizyjna
  - 6 szt. AOUO (w oparciach i skrytce) + butle zapasowe
  - w???e t??oczne W52 
  - w???e t??oczne W75
  - w???e ssawne 110
  - ga??nice proszkowe 
  - t??umice 
  - hydronetka
  - zestaw PSP R-1 + deska
  - narz?dzia 
  - armatura wodna i pianowa
  - sprz?t burz?cy 
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia

  * * *
  Opracowanie w??asne