Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 420[L] - KP PSP Jan??w Lubelski

  421[L]21 ?? GBA 2,5/ 27 ?? Tatra T 810/PS Szcz???niak
  Jedna z czterech bli??niaczych Tatr T - 810, kt??re zosta??y zakupione do komend powiatowych PSP na terenie wojew??dztwa lubelskiego. Ich zakup mo??liwy by?? dzi?ki ??rodkom RPO wojew??dztwa lubelskiego na lat 2007 ?? 2013 w ramach programu: ??Ochrona Naturalnych Ekosystem??w Po??udniowej Cz???ci Lubelszczyzny?. Koszt zakupu czterech pojazd??w wyni??s?? 3 386 448,00 PLN, z czego 64,22% dofinansowa??a Unia Europejska. Samochody trafi??y do komend powiatowych PSP w Bi??goraju, Janowie Lubelskim, Kra??niku i Tomaszowie Lubelskim.

  Tatra T ?? 810 jest do??? nietypow? konstrukcj? w stajni czeskiego producenta, zar??wno ze wzgl?du na wyj?tkowe portalowe zawieszenie, jak i niekonwencjonaln? wsp????prac? z firm? Renault od kt??rej pochodz? takie podzespo??y jak kabina, silnik czy skrzynia bieg??w. T ?? 810 jest pojazdem typowo terenowym kategorii III, z nap?dem 6x6 i zawieszeniem daj?cym prawie nieograniczone mo??liwo??ci poruszania si? w trudnym i niedost?pnym terenie. Dodatkowo auto wyposa??one zosta??o w system CTIS, kt??ry automatycznie reguluje ci??nienie powietrza w ko??ach, odpowiednio do warunk??w terenowych. Podzespo??y firmy Renault u??atwi? serwisowanie terenowej ??Czeszki? na terenie Polski, gdzie sie? serwisowa Tatry nie pokrywa szczelnie terytorium kraju.
  Niestety opr??cz wielu wymienionych wy??ej zalet auto posiada kilka wad, kt??re wida? ju?? na pierwszy rzut oka. Pierwsz? z nich jest rozmiar auta, kt??re m??wi?c kolokwialnie jest ogromne, jego rozmiary znacznie przekraczaj? gabaryty klasycznego pojazdu typu GBA. Jako drug? wad? mo??na uzna? promie?? skr?tu, kt??ry nie pozwala na zawr??cenie auta na niewielkiej przestrzeni. Ostatnim mankamentem auta jest delikatnie niedopracowana zabudowa po??arnicza. Debiuty bywaj? trudne, cho? niestety w tym przypadku firma PS Szcz???niak zastosowa??a kilka niepraktycznych rozwi?za??. Jednym z przyk??ad??w niedopracowania zabudowy mo??e by? umieszczenia wysuwanej platformy do mocowania zestawu hydraulicznego, kt??ra jest zamontowana tak wysoko, ??e aby zdj?? co?? z niej trzeba wej??? na podest. Niestety podest zamontowano idealnie pod platform?, wi?c je??li wysuniemy hydraulik?, to nie ma mo??liwo??ci wej??cia na podwy??szenie, przez co musimy d??wiga? narz?dzia z wysoko??ci oczu. Natomiast powy??ej szuflady na sprz?t RT znajduje si? p????ka, do kt??rej dost?pu z poziomu gruntu nie ma w og??le.

  Dane techniczne:

  *Podwozie:
  Tatra T-810 (ROS 210)
  nap?d 6x6 kat. III
  zawieszenie portalowe (bramowe)
  prze??wit max. 480 mm
  system CTIS do regulacji ci??nienia w ko??ach
  DMC 15 500 Kg
  *Kabina:
  jednomodu??owa
  czterodrzwiowa
  uk??ad miejsc 1+1+4
  6 mocowa?? na aparaty ODO
  *Silnik:
  typ Renault Dxi7
  6 cylindr??w, wysokopr???ny
  turbodo??adowany
  moc 199KW (270KM)
  euro 5
  *Zabudowa:
  producent PS Szcz???niak
  szkielet stal nierdzewna i aluminium
  poszycie aluminium (pomalowane!)
  ilo??? skrytek 5, zamykane aluminiowymi roletami

  *Uk??ad wodno ?? pianowy:
  autopompa Godivia P2A 2010
  wydajno??? 2700 l/min przy ci??nieniu 10 bar i 378 l/min przy 40 bar
  zbiornik wody 2500 litr??w
  zbiornik ??rodka 250 litr??w
  linia LSN 60 metr??w
  DWP
  *Wyposa??enie:
  agregat pr?dotw??rczy
  maszt o??wietleniowy
  radiostacja samochodowa Motorola
  wyci?garka elektryczna 7,2t

  Zdj?cia pojazdu zosta??y wykonane zara po dostarczeniu przez producenta, jeszcze przed wprowadzeniem do podzia??u bojowego. W podziale zast?pi?? GBA Renault Midlum.