Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 610[D] - KP PSP Z??otoryja

  611[D]22 - GBA 2,5/27 - Mercedes Atego/Szcz???niak
  ??redni samoch??d wodno - pianowy Mercedes Atego stanowi w z??otoryjskiej JRG pierwszy wyjazd.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2700-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/27
  Oznaczenie KP PSP: GBARt 2,5/24

  ***

  Podwozie: Mercedes Benz Atego 1325 AF
  Rok produkcji: 2005
  DMC: 14.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 10.400 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu)
  - wyci?garka SuperWinch o uci?gu do ok. 6.000 kg
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - g??o??nik typu Elektra
  - modulator Elfir ZURA 2120/24
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  Zabudowa: BPS Zbigniew Szcz???niak
  Numer seryjny: 429
  Masa w??asna pojazdu: 8.500 kg

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - autopompa: dwuzakresowa Waterous, o wydajno??ci 2700 l/min @ 8 bar
  - zbiornik wody: 2500 l
  - zbiornik na ??r. pianotw??rczy: 250 l
  - wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia
  - 1x nasada ssawna 110
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 ( z ty??u)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52
  - DWP


  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - wentylator oddymiaj?cy Honda
  - pi??a spalinowa Husqvarna 359
  - pilarka do drewna Stihl MS 460
  - przecinarka spalinowa do stali i betonu Stihl TS 360
  - 2x poduszka wysokoci??nieniowa + w???e (szt. 2)
  - wiadro z sorbentem
  - opryskiwacz do sintanu
  - 2x kombinezon do odka??enia biologicznego
  - 2x kurtyna wodna
  - 8x odcinek W-52
  - 10x odcinek W-75
  - koc ga??niczy
  - 2x pr?downica pianowa PP2-15
  - klucze
  - stojak hydrantowy
  - siode??ko do w???y
  - rozdzielacz
  - 3x prze???cznik 75/52
  - 2x prze???cznik 110/75
  - 4x pr?downica TurboJet
  - 2x pr?downica wodna prosta
  - wysysacz in??ektorowy
  - w??? ssawny 25 + prze???cznik 25/52
  - g??owica mg??owa
  - zbieracz 2x75/110
  - ga??nica proszkowa 6 kg
  - przeno??ny maszt o??wietleniowy
  - pompa spalinowa Subaru
  - pompa elektryczna Mast Pumpen
  - pompa p??ywaj?ca Niagara
  - 5x pacho??ki

  *Strona prawa:
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas (pompa hydrauliczna, no??yce, rozpieracz ramieniowy, 2x rozpieracz kolumnowy, zwijad??o z w???ami, ??a??cuchy)
  - os??ona poduszki powietrznej Lukas
  - zestaw do ci?cia peda????w i otwierania drzwi Lukas
  - 2x kliny stabilizuj?ce
  - 12x podk??ady drewniane
  - pi??a do ci?cia szyb
  - zestaw PSP-R1
  - w??zek do sorbentu
  - ko??o ratunkowe
  - top??r ci???ki
  - m??ot
  - siekiera
  - bosak teleskopowy
  - no??yce do ci?cia drutu
  - 4x lampy ostrzegawcze
  - agregat pr?dotw??rczy Eisemann 5,7kW
  - nak??adka pianowa do szybkiego natarcia
  - 4x butle zapasowe
  - ??a??cuch z kul? kominiarsk?

  *Kabina:
  - radiotelefon samochodowy Motorola GM 360
  - radiotelefon nasobny Motorola GP 300
  - radiotelefon nasobny Motorola GP 360
  - 3x radiotelefon nasobny Motorola GP 340
  - 1x radiotelefon nasobny Motorola GM 360
  - megafon
  - 4x latarka Vulcan
  - 2x detektor gazu
  - detektor promieniowania jonizuj?cego
  - pirometr
  - wybijak do szyb
  - 4x aparat ODO
  - defibrylator AED

  *Dach:
  - dzia??ko wodno-pianowe + nasada pianowa
  - drabina przystawna D10W
  - drabina D3,1
  - 5x t??umica
  - p??ywak
  - 2x w??? ssawny 110
  - 2x w??? ssawny 75
  - wytwornica pianowa WP 2
  - 2x linka asekuracyjna 20m
  - ubranie wyporno??ciowe
  - 2x mostek przejazdowy
  - 3x ??opata
  - 3x szpadel
  - 5x miot??a uliczna
  - 2x wid??y
  - bosak podr?czny
  - ??om
  - bosak ci???ki
  - 2x smok ssawny 110
  - prze???cznik 110/75
  - ubranie ochronne do usuwania gniazd owad??w