Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia manewrowe "NALEWAK 2013" - Mo??ciska k. Warszawy - 11.10.2013

  W obowi?zku Komend Powiatowych PSP jest organizowanie przynajmniej raz na 3 lata ?wicze??, w Zak??adach Du??ego Ryzyka. Takim zak??adem jest Terminal paliwowy - baza magazynowa PKN Orlen nr 101 w Mo??ciskach w gminie Izabelin w powiecie Warszawskim - Zachodnim. 11 pa??dziernika 2013 roku, z du??ym rozmachem, zosta??y zorganizowane ?wiczenia powiatowe opatrzone kryptonimem ??Nalewak 2013?.

  W ramach ?wicze?? za??o??ono 3 epizody realizowane praktycznie r??wnocze??nie:
  - po??ar autocysterny w stanowisku instalacji nalewakowej;
  - rozszczelnienie i po??ar innej autocysterny na placu manewrowym;
  - po??ar budynku gospodarczego na terenie zak??adu.

  Manewry zacz???y si? od epizodu zwi?zanego z po??arem autocysterny, z kt??rej na wskutek przepe??nia zbiornika zaczyna wycieka? etylina i w ko??cu dochodzi do zap??onu. Na miejsce zadysponowane zostaj? zast?py z powiatu warszawskiego zachodniego oraz z miasta sto??ecznego Warszawa. Po??ar stwarza zagro??enie dla obiekt??w i ludzi wok???? niego, podj?ta zostaje decyzja o natychmiastowej ewakuacji ludzi oraz drugiej autocysterny z okolic po??aru. Podczas przeprowadzania ewakuacji wewn?trz hali dosz??o do nieumy??lnego zapr??szenia ognia przez cz??owieka, wypadkow? tego jest du??e zadymienie wewn?trz oraz dwie osoby poszkodowane. Z s?siedztwa po??aru autocysterny zosta??a ewakuowana druga cysterna, kt??ra na wskutek zap??onu par benzyny zosta??a uszkodzona i wydobywa si? z niej olej nap?dowy. Aby podj?? odpowiednie dzia??ania na miejscu akcji, zosta??y zadysponowane dodatkowe zast?py ga??nicze oraz SGRChem-Eko ?Warszawa 6?.

  Zast?py bior?ce udzia?? w ?wiczeniach:
  669[M]51 GCBA 8,2/32 Tatra 815 - OSP ?omianki
  661[M]92 SLRr Toyota Hilux - JRG B??onie
  661[M]25 GCBA 5/32 Scania P400 - JRG B??onie
  661[M]53 SHD-25 MAN TGL 12.240 - JRG B??onie
  302[W]25 GCBA 5/32 MAN TGM 18.330 - JRG 2 Warszawa
  306[W]92 SLOp Toyota Hilux - JRG 6 Warszawa
  306[W]82 SLKw Renault Master - JRG 6 Warszawa
  306[W]61 SCRChem Renault Kerax 410.26 - JRG 6 Warszawa
  306[W]22 GBA 2/24 MAN 14.224 - JRG 6 Warszawa
  307[W]26 GCBA 8/56 Scania R480 - JRG 7 Warszawa
  310[W]45 SCRt MAN 14.284 - JRG 10 Warszawa
  311[W]25 GCBA 5/32 MAN 18.284 - JRG 11 Warszawa
  311[W]35 GCPr 3000 Jelcz 315 - JRG 11 Warszawa
  581[M]25 GCBA 9,5/56 Scania P380 - JRG Pruszk??w
  365[M]27 GCBA 16/100 MAN TGA 35.480 - ZSP PKN Orlen P??ock
  669[M]66 GCBA 5/32 Scania P340 - OSP Laski
  669[M]61 GCBA 6/32 Jelcz 315 - OSP Izabelin
  669[M]71 GCBA 5/32 Scania P400 - OSP Stare Babice
  669[M]26 GCBA 13/48 Steyr - OSP Zabor??w
  669[M]10 GCBA 5/32 MAN TGM 18.280 - OSP B??onie

  -----------------------------------------------
  Podzi?kowania dla bryg. Micha??a Starnowskiego za uzyskanie mo??liwo??ci wykonania zdj?? w czasie ?wicze??.