Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia IER 2014 - Pstr???e - 9-11.04.2014 r

  W dniach 9-11 kwietnia 2014 r. by??a radziecka baza wojskowa w Pstr???u po raz kolejny sta??a si? terenem ?wicze?? grup poszukiwawczo-ratowniczych przygotowywanych do dzia??a?? mi?dzynarodowych.

  ?wiczenia IER 2014 (INSARAG External Reclassification) by??y jednocze??nie kluczowym etapem w procesie odnawiania certyfikatu ONZ, jaki ci???kiej grupie poszukiwawczo-ratowniczej USAR Poland* przyzna??a 5 lat temu Mi?dzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwa?? i Ratownictwa (INSARAG). Zesp???? ekspert??w z Sekretariatu INSARAG oraz zagranicznych grup poszukiwawczo-ratowniczych towarzyszy?? polskim stra??akom ju?? w punkcie koncentracji si?? i ??rodk??w na terenie JRG 7 we Wroc??awiu. Tam te?? odby??a si? wst?pna odprawa z kadr? dow??dcz? USAR Poland, kontrola medyczna ratownik??w i weterynaryjna ps??w. Zasymulowano r??wnie?? odpraw? celn?.

  Wieczorem 9 kwietnia USAR Poland (92 ratownik??w i 12 ps??w) dotar??a do "Nibylandii" (muzu??ma??skiego kraju dotkni?tego trz?sieniem ziemi, w rol? kt??rego wcieli?? si? obszar poradzieckich ruin w Pstr???u i okolicy). Po odprawie na granicy w Trzebieniu, rozpocz?to budow? obozowiska (BoO)**. Cz???? grupy na granicy stworzy??a w mi?dzyczasie centrum przyj?cia i wyjazdu (RDC), sk?d kierowane do dzia??a?? by??y kolejne przybywaj?ce do Nibylandii grupy poszukiwawczo-ratownicze. Dowodz?cy USAR Poland oraz oficer ???cznikowy udali si? na spotkanie z instytucjami lokalnymi (LEMA), by zapozna? si? z sytuacj? i warunkami panuj?cymi na miejscu dzia??a??. Na terenie obozowiska grupa utworzy??a jednocze??nie centrum koordynacji dzia??a?? na miejscu katastrofy (OSOCC).

  USAR Poland wsp????pracowa??a podczas ?wicze?? ze ??redni? grup? poszukiwawczo-ratownicz? z Czech (ratownicy z Ostrawy i Pragi). Podczas IER 2014 obecni byli r??wnie?? obserwatorzy z Armenii, Bia??orusi i Ukrainy. Dzia??ania wspiera?? r??wnie?? ??mig??owiec Mi-8 nale???cy do Komendy G????wnej Policji.

  USAR Poland zaliczy??a egzamin recertyfikacyjny i cieszy? si? b?dzie certyfikatem INSARAG przez kolejne 5 lat.

  Grup? USAR Poland tworz? ratownicy i psy na co dzie?? nale???cy do GPR z Warszawy, Gda??ska, Poznania, ?odzi i Krakowa/Nowego S?cza.

  *Szczeg????owe dane na temat poszczeg??lnych grup znale??? mo??na w katalogu prowadzonym przez INSARAG: http://vosocc.unocha.org/USAR_Directory/MemberCountriesOverview.asp

  **Szersze informacje na temat stosowanych skr??t??w, a tak??e opis standard??w prowadzenia mi?dzynarodowych dzia??a?? poszukiwawczo-ratowniczych pod auspicjami ONZ znale??? mo??na w tej publikacji: http://www.straz.gov.pl/data/other/insarag_wyt.pdf