Kategorie:
  • Pojazdy i sprzęt
  • Akcje
  • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
  • Muzea i sprzęt historyczny
  • Inne
  • polecane strony
  • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar pustostanu - Warszawa, ul Mszczanowska - 11.04.2008

    11 kwietnia po godzinie 23, MSK otrzyma??o zg??oszenie o po??arze opuszczonego ceglanego budynku magazynowego. Budynek ten by?? najprawdopodobniej w trakcie remontu. Na miejsce zosta??y skierowane 3 zast?py z JRG 7 Warszawa (307[w]22; 307[w]25; 307[w]53). Po przybyciu na miejsce stwierdzono, po??ar wewn?trz budynku jak i na poddaszu. Podano dwa pr?dy wody. Jeden do wewn?trz, drugi za pomoc? podno??nika. Dotarcie do zarzewi ognia utrudnia?? dach wykonany z eternitu, kt??ry dodatkowo powodowa?? wydzielanie si? toksycznego dymu. Na miejsce zosta??a skierowany Oficer Operacyjny Miasta. Ze wzgl?du na brak hydrant??w, zadysponowano wsparcie w postaci dw??ch ci???kich samochod??w ga??niczych (304[w]26 i 250[w]26). Na miejsce zdarzenie skierowano r??wnie?? autodrabin? z JRG 16, kt??ra jednak nie zosta??a u??yta ze wzgl?du na brak miejsca na jej rozstawienie. Zorganizowano punkt czerpania wody z sieci hydrantowej, na oddalonej o ok. 200m od miejsca po??aru ul. Ordona. Kieruj?cy dzia??aniami ratowniczymi, ze wzgl?du na czasoch??onny charakter akcji, podj??? decyzje o zadysponowaniu SLRmed (308[w]71), gdy?? potrzebne by??o zapewnienie pracuj?cym stra??akom ciep??ych p??yn??w i jakiego?? posi??ku. Stra??acy musieli pracowa? w aparatach ochrony dr??g oddechowych w zwi?zku z czym ok. godziny 1, zosta?? zadysponowany SPgaz z JRG 4. Akcja trwa??a zosta??a zako??czona 12 kwietnia w godzinach przedpo??udniowych. Pod koniec akcji w dzia??aniach bra?? udzia?? r??wnie?? podno??nik z JRG 3.