Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Portowa Stra?? Po??arna 'Florian' Gda??sk - Oddzia?? I

  "Florian" - Oddzia?? I - Nowy Port
  ul. Na Zasp? 57

  Sprz?t Oddzia??u I:

  312[G]21 - GBA 1,6/16 - Iveco 100E21/Magirus
  312[G]22 - GBA 2/16 - Iveco 192D11/Magirus
  312[G]25 - GCBA 9/48 - Steyr/Rosenbauer
  312[G]43 - SRt - Steyr 1291/Metz
  312[G]51 - SD 37 - Magirus 232D15

  SLOp - Peugeot 406
  SLKw- Volkswagen Transporter T4

  ???d?? hybrydowa

  Agregat pr?dotw??rczy
  Przeczpka we??owa
  APL

  Siedziba Oddzia??u I Portowej Stra??y Po??arnej 'Florian' mie??ci si? w Gda??sku-Nowym Porcie. W budynku przy ul. Na Zasp? znajduj? si? biura oraz siedziba Morskiej Stra??y Po??arniczo - Ratowniczej. Stacjonuje ty r??wnie?? jeden z zespo????w ratunkowych gda??skiego pogotowia.

  Ze wzgl?du na specyfik? ochrony przeciwpo??arowej w Gda??sku, Stra??acy z 'Floriana' bior? udzia?? w wielu akcjach na terenie miasta. Jednak ich g????wnym zadaniem jest ochrona portu gda??skiego.
  _________________________________________

  Historia

  Historia PortSP 'Florian' w Gda??sku si?gaj? p????nych lat 40. ubieg??ego wieku. D??wigaj?cy si? z wojennych zniszcze?? kraj potrzebowa?? intensywnej wymiany handlowej (m.in. eksport w?gla), o??ywiaj?cej gospodark?. Od 1946 nast?pi??a zatem intensywna odbudowa i rozbudowa portu gda??skiego. Poniewa?? szczup??e si??y i ??rodki Miejskiej Zawodowej Stra??y Po??arnej okaza??y si? niewystarczaj?ce do zapewnienia statkom i urz?dzeniom portowym nale??ytej ochrony, w 1947 powo??ano do ??ycia Portow? Stra?? Po??arn?. Juz w 1951r. stra??acy przeprowadzili si? do nowoczesnych koszar w lewobrze??nej cz???ci portu (obecny Oddzia?? I), pojawi?? si? r??wnie?? pierwszy statek po??arniczy, m/s 'P??omie??'. PortSP by??a strategicznie wa??n? jednostka dla portu, a konsekwentnie gospodarki kraju, tote?? ju?? od lat 50. by??a systematycznie doposa??ana w nowoczesny sprz?t produkcji zachodniej - do ciekawszych pojazd??w pozyskanych z zagranicy nale??a??a drabina mechaniczna angielskiej firmy Merryweather na szwedzkim podwoziu Scania-Vabis. Dzieki powo??aniu wyspecjalizowanej jednostki, zajmuj?cej si? tak??e prewencj?, liczba po??ar??w na terenie portu spad??a w ci?gu 5 pierwszych lat jej istnienia o ponad 60%. PortSP rozwija??a si? wraz z gda??skim portem - gdy rusza budowa Portu Polnocnego w latach 70., powstaje r??wnie?? Oddzia?? II przy Westerplatte (ul. Mjr Sucharskiego). W 1987r., u szczytu swej pot?gi, PortSP zatrudnia??a 370 ludzi, posiada??a 19 pojazd??w, 4 statki po??arnicze oraz liczne przyczepy i agregaty. W 1991r. Portowa Stra?? Po??arna zosta??a przekszta??cona w sp????k? (PortSP 'Florian' Sp. z o.o.).
  __________________________________________

  Wsp????czesno???

  Obecnie na wyposa??eniu PSP ??Florian? jest 9 samochod??w bojowych, karetke oraz sprz?t i samochody pomocnicze. Zadania zwi?zane z obs??ug? statk??w po??arniczych i ratownictwem morskim przej???a Morska Stra?? Po??arniczo-Ratownicza.

  Zadaniami PSP ??Florian? jest ochrona przeciwpo??arowa, ekologiczna i medyczna Portu, sp????ek portowych oraz przylegaj?cych do Portu cz???ci miasta. Poza tym asystuje ona przy prze??adunku materia????w niebezpiecznych, prowadzi warsztat naprawy podr?cznego sprz?tu przeciwpo??arowego oraz ??wiadczy us??ugi serwisowe tego sprz?tu na statkach, w sp????kach portowych i wielu firmach na terenie wojew??dztwa pomorskiego. Zadania te wykonywane s? przez 136 os??b.

  Opis na podstawie strony Portowej Stra??y Po??arnej 'Florian' - http://pspflorian.republika.pl
  _________________________________________

  Serdeczne Podzi?kowania dla Komendanta Portowej Stra??y Po??arnej 'Florian' za udzielenie zgody na wykonanie zdj?? oraz dla Stra??ak??w za mi??? wizyt?.