Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Portowa Stra?? Po??arna 'Florian' Gda??sk - Oddzia?? II

  'Florian' - Oddzia?? II - Westerplatte
  Portowa Stra?? Po??arna "Florian" - Oddzia?? II
  ul. Sucharskiego.

  Wyposa??enie:

  313[G]25 - GCBA 14/60 - Renault Kerax/Wawrzaszek
  313[G]26 - GCBA 13/48 - Steyr/Rosenbauer
  313[G]27 - GCBA 4/24 - Iveco EuroFire/Magirus
  313[G]35 - GCAPr 60/3000 - Steyr/Carmichael
  313[G]59 - SLSan - Renault Traffic/Sanicar

  SLKw - Kia T2500
  SLKw - Citroen C15

  2x APL
  2x DWP 1600 l/min
  Przyczepka po??arnicza
  Agregat proszkowy - AP 250
  Agregat pompowy wysokiej wydajno??ci

  _________________________________________

  Historia

  Historia PortSP 'Florian' w Gda??sku si?gaj? p????nych lat 40. ubieg??ego wieku. D??wigaj?cy si? z wojennych zniszcze?? kraj potrzebowa?? intensywnej wymiany handlowej (m.in. eksport w?gla), o??ywiaj?cej gospodark?. Od 1946 nast?pi??a zatem intensywna odbudowa i rozbudowa portu gda??skiego. Poniewa?? szczup??e si??y i ??rodki Miejskiej Zawodowej Stra??y Po??arnej okaza??y si? niewystarczaj?ce do zapewnienia statkom i urz?dzeniom portowym nale??ytej ochrony, w 1947 powo??ano do ??ycia Portow? Stra?? Po??arn?. Juz w 1951r. stra??acy przeprowadzili si? do nowoczesnych koszar w lewobrze??nej cz???ci portu (obecny Oddzia?? I), pojawi?? si? r??wnie?? pierwszy statek po??arniczy, m/s 'P??omie??'. PortSP by??a strategicznie wa??n? jednostka dla portu, a konsekwentnie gospodarki kraju, tote?? ju?? od lat 50. by??a systematycznie doposa??ana w nowoczesny sprz?t produkcji zachodniej - do ciekawszych pojazd??w pozyskanych z zagranicy nale??a??a drabina mechaniczna angielskiej firmy Merryweather na szwedzkim podwoziu Scania-Vabis. Dzieki powo??aniu wyspecjalizowanej jednostki, zajmuj?cej si? tak??e prewencj?, liczba po??ar??w na terenie portu spad??a w ci?gu 5 pierwszych lat jej istnienia o ponad 60%. PortSP rozwija??a si? wraz z gda??skim portem - gdy rusza budowa Portu Polnocnego w latach 70., powstaje r??wnie?? Oddzia?? II przy Westerplatte (ul. Mjr Sucharskiego). W 1987r., u szczytu swej pot?gi, PortSP zatrudnia??a 370 ludzi, posiada??a 19 pojazd??w, 4 statki po??arnicze oraz liczne przyczepy i agregaty. W 1991r. Portowa Stra?? Po??arna zosta??a przekszta??cona w sp????k? (PortSP 'Florian' Sp. z o.o.).
  __________________________________________

  Wsp????czesno???

  Obecnie na wyposa??eniu PSP ??Florian? jest 9 samochod??w bojowych, karetk? oraz sprz?t i samochody pomocnicze. Zadania zwi?zane z obs??ug? statk??w po??arniczych i ratownictwem morskim przej???a Morska Stra?? Po??arniczo-Ratownicza.

  Zadaniami PSP ??Florian? jest ochrona przeciwpo??arowa, ekologiczna i medyczna Portu, sp????ek portowych oraz przylegaj?cych do Portu cz???ci miasta. Poza tym asystuje ona przy prze??adunku materia????w niebezpiecznych, prowadzi warsztat naprawy podr?cznego sprz?tu przeciwpo??arowego oraz ??wiadczy us??ugi serwisowe tego sprz?tu na statkach, w sp????kach portowych i wielu firmach na terenie wojew??dztwa pomorskiego. Zadania te wykonywane s? przez 136 os??b.

  Opis na podstawie strony Portowej Stra??y Po??arnej 'Florian' - http://pspflorian.republika.pl
  _________________________________________
  ------------------------------------------------
  Serdeczne podzi?kowania dla Stra??ak??w za mi??e przyj?cie i po??wi?cony czas.