Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 510[L] - KP PSP Radzy?? Podlaski

  NOWE: 511[L]25 - GCBA 5/40 - Man TGM 18.340/Moto-Truck
  Ci???ki samoch??d ratowniczo ?? ga??niczy zabudowany przez Moto ?? Truck na podwoziu Man TGM 18.340. Zakup pojazdu mo??liwy by?? dzi?ki wsp????finansowaniu ze ??rodk??w Unii Europejskiej dla projektu pt.: ??Rozw??j transgranicznego systemu zarz?dzania zagro??eniami naturalnymi na granicy polsko ?? ukrai??skiej?, realizowanego w ramach Programu Wsp????pracy Transgranicznej Polska ?? Bia??oru?? ?? Ukraina 2007-2013. Pojazd zosta?? zakupiony jedynie z podstawowym wyposa??eniem (agregat pr?dotw??rczy, pojemniki na sprz?t).

  Man zast?pi?? ci???kiego Jelcza 422 z zabudow? JZS typu 010R. Na chwil? wykonywania zdj?? dalsze przeznaczenie tego pojazdu nie by??o przes?dzone. Po przyj??ciu Mana na jego wyposa??eniu znalaz?? si? zestaw hydrauliczny Holmatro przeniesiony z GBA Star, a jego miejsce uzupe??niono zestawem Lukas przeniesionym z Jelcza.

  Zabudowa firmy Moto ?? Truck jak i sam pojazd, zbiera?? pozytywne opinie u??ytkownik??w. Na pierwszy rzut oka wida? podobie??stwo do produktu wytwarzanego przez inn? firm? z Kielc. G????wna r????nica jest w wyprowadzenie cz???ci nasad na zewn?trz zabudowy oraz przede wszystkim, w wyd??u??enie kabiny brygadowej. Dzi?ki temu zabiegowi, zosta??a powi?kszona przestrze?? na nogi z ty??u kabiny. W tym przypadku instalacja aparat??w ODO w oparciach nie powoduje tak znacznego jak dotychczas ograniczania ilo??ci miejsca i obni??ania wygody podr????owania. Spe??niaj?c wymogi SIWZ, aparat ODO dla dow??dcy, zainstalowano nie oparciu czy na stela??u miedzy fotelem dow??dcy a kierowcy, a w typowym miejscu dla tego modelu pojazdy, czyli za fotelem dow??dcy. Niestety do jego za??o??enia w czasie jazdy przez dow??dc?, konieczna jest pomoc stra??aka z ty??u.

  ----------------------------------------------------

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/40
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-4000-8/5000-1

  * * *

  Dane techniczne:

  Podwozie: MAN TGM 18.340 BB
  DMC (amin.): 18000 kg
  Moc nap?dowa: 340 KM
  Nap?d: 4x4 (kat. II - uterenowione)
  Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa; miejsca w uk??adzie 1 +1 +4

  * * *

  Zabudowa:

  Producent: Moto - Truck
  Materia??: stal nierdzewna
  Rok zabudowy: 2012

  Uk??ad wodno ?? pianowy:

  - zbiornik wody ?? kompozyt poliestrowy ?? 5000 litr??w;
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego ?? kompozyt poliestrowy ?? 500 litr??w;
  - autopompa dwuzakresowa MOTO TRUCK typ HMT 32/10-4/40;
  - wydajno??? przy ci??nieniu 8 bar: 4000 l/min
  - wydajno??? przy ci??nieniu 40 bar: 250 l/min
  - dozownik ??r. pian. 1/3/6 %
  - DWP Moto Truck o maksymalnej wydajno??ci 2400 l/min o regulowanym strumieniu
  - wysokoci??nieniowa LSN o d??ugo??ci 60 metr??w
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach)
  - 2x nassada ssawna 110 (z ty??u)
  - 4x zraszacze podwoziowe: 2 pod przednim zderzakiem, 2 zabudowa za 1 skrytk?;

  Sygnalizacja ??wietlno d??wi?kowa:
  - belka ??wietlna: ZE Elektra LZP-LF 4MDGW
  - lampa pojedyncza: ZE Elektra LBL-2000
  - lampy kierunkowe: ZE Elektra LBLK 4
  - generator sygna????w d??wi?kowych: ZE Elektra GES110 (wersja uproszczona)
  - sygna?? pneumatyczny: SORT (jednotonowy)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zapasowe butle powietrzne stalowe 300 bar ?? 4 szt.
  - poduszka skokochronowa
  - poduszki pneumatyczne wysokiego ci??nienia niskiego podnoszenia z osprz?tem
  - sprz?t do oznakowania m-ca zdarzenia: pacho??ki sk??adane, s??upki do ta??my ostrzegawczej,
  - zestaw hydrauliczny firmy Holmatro: pompa duo, przewody hydrauliczne na zwijad??ach, no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy
  - pi??a spalinowa do ci?cia stali i betonu
  - pi??a spalinowa do drewna ?? 2 szt.
  - sorbent
  - wentylator oddymiaj?cy nawiewowy
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pompa p??ywaj?ca p????szlamowa
  - kliny drewniane
  - ga??nice proszkowe GP 4 ?? 2 szt.
  - skrzynka narz?dziowa
  - torba medyczna PSP-R1
  - deska ortopedyczna

  *Strona prawa:
  - podpory pneumatyczne
  - linia SN
  - odcinki t??oczne w52 - 9
  - odcinki t??oczne w 75 ?? 12
  - pr?downice typu TURBO
  - pr?downica prosta 52
  - rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 ?? 2 szt.
  - kurtyna wodna 52 ?? 3 szt.
  - ubrania ci???kie ??aroodporne ?? 2 szt.
  - zasysasz liniowy
  - zbieracz
  - in??ektor
  - inna armatura wodno - pianowa
  - stojak hydrantowy
  - podr?czny sprz?t burz?cy
  - sprz?t pionierski
  - ubrania przeciwchemiczne lekkie
  - szelki ratownicze
  - linki ratownicze
  - kanistry z benzyn?

  *Ty??:
  - panel sterowania autopomp?
  - prze???czniki
  - klucze

  *Kabina:
  - aparaty ODO x5 (4 szt. w oparciach, 1 szt. za fotelem dow??dcy)
  - latarki Vulcan ?? 4 szt.
  - dokumentacja operacyjna
  - radiotelefony przeno??ne Motorola GP 360 - 3 szt.
  - radiotelefon przewo??ny Motorola GM 360 ?? 1 szt.

  *Dach:
  - drabina przystawna D 10W
  - skrzynia zamykana na sprz?t
  - wytwornice pianowe ?? 2 szt.
  - maszt pneumatyczny z naja??nicami 4x 500 wat
  - w???e ssawne ws110 ?? 4 szt.
  - dzia??ko wodno ?? pianowe Moto - Truck

  --------------------------------------------------------
  Serdecznie dzi?kuje Komendantowi Powiatowemu PSP w Radzyniu Podlaskim oraz stra??akom za bardzo mi??e przyj?cie.