Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > Narada roczna KW PSP Lublin i przekazanie samochod??w - 21.01.2010

  21 stycznia 2010 odby??a si? narada roczna kadry kierowniczej PSP wojew??dztwa lubelskiego, po???czona z przekazaniem trzech ci???kich samochod??w ratowniczo ?? ga??niczych. W naradzie uczestniczyli:

  - nadbryg. Marek Kowalski ?? zast?pca Komendanta G????wnego PSP,
  - Henryka Strojnowska ?? Wicewojewoda Lubelska,
  - Marcin Ho????wkowski - przedstawiciel Marsza??ka Wojew??dztwa Lubelskiego,
  - insp. Dariusz Dzia??o ?? Lubelski Komendant Wojew??dzki Policji,
  - p??k Marian Pogoda ?? Komendant Nadbu??a??skiego Oddzia??u Stra??y Granicznej w Che??mie,
  - Marian Starownik ?? Wiceprezes Zarz?du G????wnego ZOSP RP - Prezes Zarz?du Oddzia??u
  Wojew??dzkiego ZOSP RP w Lublinie,
  - st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Szyszko ?? Dyrektor Zarz?du Wykonawczego ZOSP RP,
  - Wojciech Piekarczyk - Prezesa Wojew??dzkiego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
  - komendanci powiatowi (miejscy) PSP woj. lubelskiego,
  przedstawiciele zwi?zk??w zawodowych dzia??aj?cych w strukturach PSP oraz kadra kierownicza i kierownicy kom??rek organizacyjnych KW PSP w Lublinie.

  Narad? rozpocz???o uroczyste przekazanie trzech ci???kich pojazd??w ratowniczo ?? ga??niczych, dla komend w Lubartowie, Parczewie i Pu??awach. Przekazania dokona?? nadbryg. Marek Kowalski, zast?pca Komendanta G????wnego PSP. Samochody s? cz???ci? puli 13 pojazd??w zakupionych dla jednostek PSP z woj. lubelskiego w 2009 roku.

  451[L]25 ?? GCBA 5/32 ?? Mercedes Atego 1629 4x4/Szcz???niak
  491[L]25 ?? GCBA 5/32 ?? Mercedes Atego 1629 4x4/Szcz???niak

  Dwa ci???kie ga??nicze z opcj? ratownictwa technicznego, na wyposa??eniu Komend w Lubartowie i Parczewie. Pojazdy wyposa??one w 3-osobow? kabin?, wyci?gark? elektryczn? Superwich E 14P o uci?gu 6,3 tony, pneumatyczny maszt o??wietleniowy, ??rodki ???czno??ci radiowej, agregat pr?dotw??rczy, zestaw narz?dzi hydraulicznych LUKAS (no??yce S510, Rozpieracz ramieniowy SP 310, przecinarka do peda????w, zabezpieczenie poduszki powietrznej).

  501[L]26 ?? GCBA 9,5/50 ?? MAN TGS 26.440 6x6/P.U.H. Stolarczyk

  Jak na razie jedyny taki pojazd w si??ach PSP wojew??dztwa, w podziale JRG PSP w Pu??awach. Pojazd wyposa??ony w maszt o??wietleniowy, ??rodki ???czno??ci radiowej, agregat pr?dotw??rczy, odsysacz (oleju, wody i py????w, zbiornik o pojemno??ci 45-60l, wyposa??ony w filtry do cia?? sta??ych, py????w oraz cieczy), armatur? i sprz?t po??arniczy wg wymaga?? szczeg????owych dla ci???kiego samochodu ratowniczo ?? ga??niczego.

  Mi??ym akcentem narady by??o wyr????nienie przez Henryk? Strojnowsk? - Wicewojewod? Lubelskiego i nadbryg. Marka Kowalskiego ?? Zast?pc? Komendanta G????wnego PSP 5. stra??ak??w medalami Za D??ugoletni? S??u??b?.

  Natomiast odznakami Za Zas??ugi dla Zwi?zku Kombatant??w Rzeczypospolitej Polskiej i By??ych Wi???ni??w Politycznych zosta??o wyr????nionych 5. funkcjonariuszy, a odznaki wr?czy?? p??k po??. w st. spocz. Jerzy G??rnicki - Prezes Zarz?du Wojew??dzkiego Zwi?zku Emeryt??w i Rencist??w Po??arnictwa RP.

  Na naradzie podsumowano rok 2009, oraz wyznaczono zadania na rok 2010.