Kategorie:
  • Pojazdy i sprzęt
  • Akcje
  • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
  • Muzea i sprzęt historyczny
  • Inne
  • polecane strony
  • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 380[M] - Komenda Miejska PSP w Siedlcach > 382[M] - JRG-2 Siedlce

    Oddzia?? II Siedleckiej stra??y jest dawn? siedzib? Zawodowej Zak??adowej Stra??y Po??arnej PKP, a budynek znajduj? si? w bezpo??rednim s?siedztwie infrastruktury kolejowej. Tak??e i na terenie jednostki znajduj? si? nawi?zania do przesz??o??ci. Poza kolejow? cystern? przeznaczon? do ?wicze??, wysoko w g??r? wzbij? si? wie??a ci??nie??, kt??ra ubogaca panoram? tej cze??ci miasta.