Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [R] - woj. podkarpackie > 460[R] - KP PSP Lesko

  NOWE! - 461[R]25 - GCBA 5/32 - Scania P400/Wawrzaszek
  Nowy ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy Scania P400, zabudowany przez ISS Wawrzaszek, zast?pi?? w 2012 r. JRG Lesko Jelcza 010R GCBA 5/24, kt??ry zosta?? przekazany do OSP KSRG Jankowce (gm. Lesko). Pozyskanie Scanii by??o mo??liwe dzi?ki ??rodkom z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2007-2013, w ramach projektu ??Bezpieczne Podkarpacie?. Takie same pojazdy trafi??y r??wnie?? m.in. do Ustrzyk Dolnych, Rzeszowa i D?bicy.

  Pojazd wyr????nia mocowanie aparatu ODO dla dow??dcy, umieszczone mi?dzy fotelami. Przy obecnej obsadzie samochodu - 3 osoby, z racji tego, ??e nie pe??ni on funkcji wozu pierwszowyjazdowego (jest nim Star 1466) ?? nie jest ono jednak wykorzystywane.

  * * *

  Numer operacyjny syst. '02: 461[R]25
  Numer rejestracyjny: RZ 5373E (KW PSP Rzesz??w)

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/3200-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/32

  * * *

  Podwozie: Scania P 400 CB4x4EHZ
  Rocznik: 2010
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 400 KM
  Kabina: typu CrewCab CP28
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  Nap?d/kategoria: 4x4, kat. II - uterenowione
  DMC (admin.): 18000 kg
  DMC (techn.): 21500 kg
  DMC zestawu (admin./techn.): 40000 kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W (Fireco/Philips)
  - gniazdo + statyw szperacza pogorzeliskowego (z przodu i z ty??u, na dachu)
  - o??wietlenie pola pracy ?? 6 lamp halogenowych
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy (Ebersp?cher)
  - nawigacja
  - fala ??wietlna

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlno-d??wi?kowa Gamet 4 LED GW
  - 1x lampa pojedyncza Gamet SOL3LED
  - 2x lampa kierunkowa Gamet LED
  - modulator Gamet GAM 150

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM-360

  * * *

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  Technologia: kompozyt
  Rok zabudowy: 2010

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 5000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego 500 l
  - autopompa Ruberg R40/2,5-OPZ; dwuzakresowa, o wyd. nominalnej 3200 l/min (LP) i 250 l/min @ 40 bar (HP)
  - dozownik ??rodka pianotw??rczego Ruberg RFS 240 (1/3/6%)
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie o d??ugo??ci 60 m
  - DWP dachowe POHORJE-Mirna Gasilni Top GT-3200; o wyd. 800-3200 l/min @ 10 bar
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada ssawna 110 (z ty??u, pod zabudow?)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania ??r. pian. 52 (w przedziale autopompy i na dachu)
  - 2 pary zraszaczy podwoziowych (pod przednim zderzakiem, pod przedni? cz???ci? zabudowy)

  * * *

  *Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  - lekki zestaw hydrauliczny Lukas
  - poduszki podnosz?ce wysokoci??nieniowe
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - motopompa szlamowa
  - pi??a do stali i betonu STIHL
  - pilarka ??a??cuchowa Husqvarna
  - przeno??ny agregat pr?dotw??rczy
  - przeno??ny zbiornik wodny o poj. 2500 l
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - wentylator osiowy
  - wentylator/APL z r?kawem
  - 4x AODO w kabinie + 4 butle zapasowe
  - drabina nasadkowo-wysuwana DNW 3080
  - drabina s??upkowa D 3,1
  - 10x w??? t??oczny W75-20-?A (200 m)
  - 8x w??? t??oczny W52-20-?A (160 m)
  - w???e ssawne 110
  - wyposa??enie strony ssawnej
  - pr?downice
  - armatura wodna
  - ga??nice proszkowe
  - t??umice
  - sprz?t burz?cy i pionierski
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia