Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 492[Z] - Posterunek PSP D?bno

  492[Z]21 - GBA 2,5/16 - Star 244/JZS 005M*
  Star??w 244 w s??u??bie PSP coraz szybciej ubywa, a te, kt??re pozostaj? jeszcze w podziale bojowym, z regu??y pe??ni? funkcj? rezerwow? i/lub pojazdu przeznaczonego do gaszenia po??ar??w w terenie. Tak jest tez w D?bnie. Posiadany przez Posterunek egzemplarz Stara jest jednak absolutnym unikatem, prawdopodobnie jedynym tak g???boko zmodyfikowanym egzemplarzem w oryginalnej zabudowie. 492[Z]21 przewozi 5 aparat??w ODO ?? i to zamontowanych w kabinie w miejscu opar? siedze?? za??ogi (4 aparaty) i oparcia fotela dow??dcy. Na tym jednak nie koniec. Pojazd posiada a?? 2 szybkie natarcia ?? oryginalne, zamontowane nad pulpitem sterowania autopomp?, oraz dodatkowe, zamontowane w tylnej skrytce po lewej stronie. Uwag? zwraca tez nietypowe DWP, kt??re zosta??o skompletowane przez za??og? (na dachu znajduje si? r??wnie?? nak??adka pianowa), zabudowane w innym miejscu ni?? DWP-16 montowane fabrycznie na 'Coli' do 1987 r. Kolejn?, nie mniej wa??n? modyfikacj? jest maszt o??wietleniowy. Sk??ada si? on z dw??ch naja??nic, zamontowanych na ok. 4-metrowym, metalowym maszcie. Cala ta konstrukcja spoczywa na dachu, sprawiana jest r?cznie (podniesienie o 90 stopni i zablokowanie). Do tego kilka mniejszych dodatk??w, jak np. odpowiednie malowanie nasad, dodatkowe bia??o-czerwone pasy poprawiaj?ce widoczno??? ty??u pojazdu. S??owem, dzi?ki pomys??owo??ci i zaanga??owaniu stra??ak??w, Star zosta?? doposa??ony w praktycznie wszystkie elementy wyposa??enia, kt??rych brak przek??ada?? si? na jako??ciow? przepa??? tego modelu w stosunku do nowszych, bardziej uniwersalnych woz??w PSP. Rola pierwszego wyjazdu to dla Stara ju?? przesz??o???. Obecnie najcz???ciej wyje??d??a tandem 25 i 43 - samochody nowoczesne, w kt??rych wszystkie podstawowe udogodnienia zosta??y zamontowane fabrycznie. Star jest, jak wspomniano wy??ej, pojazdem rezerwowo-terenowym.

  Podwozie: Star P224L, FSC Starachowice
  Silnik: typ 359, poj. 6.842 cm3, moc 110 kW @ 2760 obr./min
  DMC: 10.600 kg
  Rocznik: 1991
  Uk??ad miejsc: 1+1+4 (4 w zabudowie).

  Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody 2.500 l
  - Zbiornik ??rodka pian.: 250 l
  - Autopompa: jednozakresowa GZUT A16/8, 1600 l/min @ 8 bar
  - Nasady: 2x t??oczne 75 (prawa strona), 2x ssawne 110 (jedna z ty??u, druga po lewa stronie), 2x tankowania hydrantowego (z ty??u), 1x tankowania ??r. pian. 52 (prawa strona).
  - DWP (dodatkowe ?? nie by??o wyposa??eniem fabrycznym)
  - 2x szybkie natarcie (fabryczne oraz dodatkowe).

  Zabudowa: Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe (JZS), typ 005M

  Wyposa??enie (m.in.): agregat pr?dotw??rczy, maszt o??wietleniowy (konstr. w??asna), drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa, drabina s??upkowa, sk??adany zbiornik wody, motopompa p??ywaj?ca Niagara, pilarka do drewna, 5x AODO w oparciach (w tym fotela dow??dcy), pr?downice i wytwornice pianowe, wysysacz in??ektorowy, armatura (w tym 3x zasysacz liniowy praz kurtyna wodna), odcinki t??oczne i ssawne, sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia.

  *Pojazd wycofany z podzia??u i zast?piony Renault Midlum/Wawrzaszek