Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 492[Z] - Posterunek PSP D?bno

  492[Z]25 - GCBA 5/24 - MAN LE 18.284/Wawrzaszek
  [Oznaczenie PSP D?bno: GCBA 5/30]

  R??wnie?? GCBA kryje niejedn? ciekawostk?. Tutaj powsta??y one niejako w odpowiedzi na niskie stany osobowe. Podobnie jak w 21, i tutaj dow??dca zast?pu ma zamontowany w kabinie AODO, tyle ??e nie w oparciu fotela, a obok niego (mi?dzy miejscami dow??dcy i kierowcy). Mocowanie mo??na obr??ci? o ok. 45 stopni w prawo, dzi?ki czemu dow??dca jest w stanie za??o??y? aparat bez wstawania z siedzenia. Kolejna ciekawostka kryje si? w dolnej cz???ci skrytki prawa-ty??, zamykanej podestem. Do nasady t??ocznej pod???czono zwini?ty w harmonijk? odcinek W75, zako??czony rozdzielaczem. Takie rozwi?zanie zdecydowanie upraszcza rozwiniecie linii g????wnej - zajmuje to teraz dos??ownie kilka sekund. Nawet sam rozdzielacz to nietypowa konstrukcja - posiada bowiem a?? dwie wej??ciowe nasady 75. Kolejne niespodzianki kryje przedzia?? autopompy: zamontowano tam zaimprowizowany 'zestaw higieniczny', sk??adaj?cy si? z pojemnik??w na ??rodek do dezynfekcji r?k, myd??o i r?czniki papierowe.

  Ale nietypowo??? MAN-a nie polega tylko na usprawnianiach natury technicznej. Uwag? od razu zwracaj? du??e napisy PGNiG oraz rejestracja z innego wojew??dztwa. Sk?d to wszystko? Pojazd nie jest w??asno??ci? ??adnej jednostki organizacyjnej PSP, a zielonog??rskiego oddzia??u Polskiego G??rnictwa Naftowego i Gazownictwa, zosta?? jedynie u??yczony jednostce w D?bnie. Niedaleko D?bna, ko??o Barn??wka, znajduje si? bowiem kopalnia ropy i gazu - KRNiGZ ??D?bno?, kt??ra posiada wprawdzie w??asn? ZSR, ale ta nie dysponuje samochodami po??arniczymi. Nie oznacza to jednak, ze MAN jest 'oszcz?dzany' i czeka w gara??u na akcje na obiektach PGNiG. Ze wzgl?du na zaawansowany wiek Stara i niewielkie mo??liwo??ci Mascotta to w??a??nie 25 jest samochodem pierwszego rzutu Posterunku do po??ar??w.

  Podwozie: MAN LE 18.284 LAC
  Rocznik: 2002
  DMC: 18.000 kg
  Max. dop. obci???enie osi przedniej: 7.100 kg
  Max. dop. obci???enie osi tylnej: 11.500 kg

  Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 5000l
  - Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500l
  - Autopompa: Ruberg R30/2,5, dwuzakresowa: 2400 l/min @ 8 bar, 250 l/min @ 40 bar.
  - Szybkie natarcie
  - DWP-8/16/24 Spec-Po??
  - Nasady: 4x t??oczne 75 (2 w przed. aut. i 2 po bokach), 2x ssawne 110 (w przed. aut.), 2x tankowania hydrantowego 75, 1x tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 + wlew dachowy 52.
  - 4 zraszacze podwoziowe

  Wyposa??enie (m.in.): wyci?garka, drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa 10m, drabina s??upkowa, motopompa p??ywaj?ca Aquafast, wentylator osiowy, agregat pr?dotw??rczy, maszt o??wietleniowy, pilarka do drewna, pi??a do stali i betonu, zestaw PSP R-1, pr?downice i wytwornice pianowe, armatura wodna, odcinki t??oczne i ssawne, sprz?t burz?cy, sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia.