Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 492[Z] - Posterunek PSP D?bno

  492[Z]
  Posterunek Tymczasowy PSP D?bno (JRG My??lib??rz)

  ul. Kosynier??w 6

  Wyposa??enie Posterunku:

  492[Z]21 - GBA 2,5/24 - Renault Midlum/Wawrzaszek
  492[Z]25 - GCBA 5/24 - MAN LE 18.284/Wawrzaszek
  492[Z]39 - GCBM 18/16+8 - Jelcz 417/Metalchem
  492[Z]43 - SLRt - Renault Mascott/Wawrzaszek
  492[Z]53 - SH-22 - MB 1924/Alkmaar
  492[Z]81 - SKw - MAN TGM 18.290/Elektro-Instal
  492[Z]82 - SLKw - Renault Kangoo
  492[Z]90 - SLOp - Nissan Pick-Up
  492[Z]98 - SLD?? - FSC ??uk A15B/WZ? Nr 2

  492-?1 - ????d?? motorowa Marine/Yamaha
  492-?2 - ponton z silnikiem zaburtowym

  492-P1 - przyczepka ga??nicza PG z M8/8 mod. PO-5
  492-P2 - przyczepka w???owa PW-500/75
  492-P3 - przyczepka oddymiaj?ca
  492-P5 - agregat proszkowy AP-250
  492-Px - przyczepa dwuosiowa do transp. ??r. pian. PPian (przewo??one jest 3.500 l)

  * * *

  D?bno to 12-tysi?czne miasto w powiecie my??liborskim, w woj. zachodniopomorskim. Do ko??ca 1998 roku tereny te nale??a??y do woj. gorzowskiego. Miasto jest niewielkim o??rodkiem przemys??owo-us??ugowym. W mie??cie nie brakuje zabytk??w. Przebiegaj? przez nie DK-23, DW-126 i 127. Przez rejon operacyjny Posterunku (gminy D?bno i Boleszkowice) przebiegaj? tak??e DK-31 oraz DW-130. Okolice te s? silnie zalesione.

  Szczeg??lne zagro??enia stwarza eksploatacja najwi?kszego w Polsce z??o??a ropy i gazu Barn??wko-Mostno-Busz??w (??BMB?), realizowana przez kopalni? ropy naftowej i gazu ziemnego PGNiG ??D?bno?. Z tego ??r??d??a pochodzi ok. 80% krajowego wydobycia ropy naftowej na l?dzie. Uruchomion? w 2000 r. kopalni? zakwalifikowano jako ZDR. Mo??liwe zagro??enia: po??ar, wybuch, ska??enie ekologiczne, ska??enie toksyczne gazami po??arowymi. Niedaleko kopalni, tuz przy drodze krajowej numer 23, znajduje si? Kolejowy Ekspedyt Ropy Naftowej, Gazu P??ynnego i Siarki "Barn??wko", gdzie gaz ziemny, ropa naftowa i p??ynna siarka (pozyskana przy procesie odsiarczania gazu) jest prze??adowywana do cystern kolejowych. Ekspedyt jest po???czony z kopalni? ruroci?giem. W razie awarii na obiektach PGNiG ma do dyspozycji w??asn? zak??adow? s??u??b? ratownicz?, jednak??e nie dysponuje ona wystarczaj?cymi ??rodkami do samodzielnej walki z ewentualnym po??arem na terenie kopalni czy - przede wszystkim nie posiada pojazd??w ga??niczych. Do dyspozycji s??u??b na terenie zak??adu s? za to dzia??ka wodno-pianowe. Istnieje r??wnie?? rozbudowany system sta??ych instalacji ga??niczych (zbiorniki ropy) i ch??odz?cych (zbiorniki ropy i LPG), wewn?trzzak??adowa sie? hydrantowa oraz zasilaj?cy te instalacje otwarty zbiornik wodny. W razie powstania po??aru lub niebezpiecze??stwa wyst?pienia wybuchu, alarmowane jest Powiatowe Stanowisko Kierowania w My??liborzu, kt??re nast?pnie dysponuje si??y i ??rodki KSRG, i to one musia??aby wzi?? na siebie g????wny ci???ar walki z ewentualnym po??arem. Kopalnia, zwana czasem ??Kuwejtem? znajduje si? ok. 1 kilometra od najbli??szej osady i jest od niej odgrodzona lasem.

  Zdj?cie satelitarne Ekspedytu i KRNiGZ: http://tiny.pl/hcfxs
  Strona PGNiG z info o bezpiecze??stwie: http://www.pgnig.pl/zielonagora/20987/21006

  * * *

  Organizacja polskich struktur ochrony przeciwpo??arowej w D?bnie (przed wojna miasto nazywa??o si? Neudamm) rozpocz???o si? w 1946 r. Powsta??a w??wczas Ochotnicza Stra?? Po??arna, kt??ra przej???a poniemiecka remiz? przy ul. Boles??awa Bieruta (obecnie ul S??owackiego). W 1950 roku powo??ano do ??ycia Powiatow? Komend? Stra??y Po??arnej. W 1970 r. rozpocz???a dzia??alno??? jednostka Zawodowej Stra??y Po??arnej, a ju?? rok p????niej stra??acy przenie??li si? do nowej stra??nicy przy ul. Kosynier??w, kt??ra s??u??y tak zawodowcom, jak i ochotnikom do dzi??. Po reformie administracyjnej w 1975 r. miejsce komendy powiatowej zaj???a Rejonowa Komenda Stra??y Po??arnych. Po powstaniu PSP w 1992 r. powo??ano JRG w D?bnie podleg??? KR PSP w My??liborzu. W latach 2002-2003 istniej?ca stra??nica zosta??a rozbudowana o dodatkowe skrzyd??o, z 3 przelotowymi stanowiskami gara??owymi, kt??re mieszcz? obecnie podno??nik, cystern?, SRt oraz cz???? przyczep, ????d??, ponton i sprz?t nurkowy. W 2007 roku jednostka zosta??a ??zdegradowana? do Posterunku.

  Zachodniopomorski ??wysyp? Posterunk??w jest ewenementem na skale kraju. Cho? tworzenie zupe??nie nowych Posterunk??w czy ??degradacja? pojedynczych, ma??ych JRG z 2-3 pojazdami (np. w Czeremsze pow. hajnowski czy w Mosinie pow. pozna??ski) to nic nadzwyczajnego, to masowa likwidacja JRG w powiatach ziemskich (decyzj? KW PSP Szczecin) mia??a miejsce tylko na Pomorzu Zachodnim. Nierzadko by??y to spore jednostki, dysponuj?ce do??? bogatym sprz?tem i o strategicznym znaczeniu (koronnym przyk??adem jest tu JRG D?bno, ale tez np. JRG-2 ??winouj??cie-Warsz??w). W wypadku D?bna pomys?? ten jest o tyle zaskakuj?cy, ze jednostka ta stanowi de facto pierwszy rzut w wypadku po??aru lub awarii w najwi?kszej w Polsce kopalni ropy naftowej i gazu. Degradacja wi?za??a si? z automatycznym spadkiem obsady (najcz???ciej do 4 stra??ak??w na zmianie), nie tylko w eks-JRG, ale tez cz?sto w ??g????wnej? JRG przy KP/KM. Posterunek w D?bnie obsadza obecnie 5 ratownik??w na zmian?. Podobnie jak w innych jednostkach, zachowano da