Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 480[O] - Komenda Powiatowa PSP w Prudniku

  Komenda Powiatowa PSP i JRG w Prudniku
  Komenda Powiatowa PSP i Jednostka-Ratowniczo Ga??nicza w Prudniku.

  Obszar powiatu prudnickiego to 572 km2, na kt??rym zamieszkuje 57.573 ludzi.

  Na terenie powiatu dzia??a 41 jednostek OSP, z czego 7 jest w???czonych do KSRG.

  W strukturach KP PSP w Prudniku i na terenie powiatu nie funkcjonuje ??adna grupa ratownictwa specjalistycznego. Nie ma tak??e innych podmiot??w wspieraj?cych (zak??adowe stra??e po??arne, s??u??by ratownicze).

  ---------------------------------------------------------

  Z najwi?kszych zagro??e?? wyr????nia si?:

  Po??arowe: g????wnie po??ar hali produkcyjnej ZPB Frotex czy Fabryki Mebli i rozszczelnienie
  instalacji z amoniakiem w OSM Prudnik. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje 13 stacji paliw.

  Komunikacyjne: w wi?kszo??ci dotycz? transportu drogowego i kolejowego, gdzie mog? wyst?pi? wycieki substancji niebezpiecznych w miejscach g?sto zaludnionych a tak??e wypadki i katastrofy z udzia??em du??ej liczby os??b poszkodowanych.

  Chemiczno-ekologiczne: to g????wnie transport drogowy materia????w niebezpiecznych dla potrzeb rolnictwa i przetw??rstwa rolno-spo??ywczego, gospodarki paliwami p??ynnymi przew??z cysternami etyliny, oleju nap?dowego i opa??owego oraz gazu propan-butan do stacji i gaz??w technicznych. Mog? zaistnie? r??wnie?? niekontrolowane wycieki substancji niebezpiecznych do rzek w powiecie prudnickim, a tak??e na terenie Republiki Czeskiej.

  Do zak??ad??w o zwi?kszonym ryzyku zalicza si?: zak??ady ZPB Frotex w likwidacji, Fabryka Mebli, Sp????dzielnia Pionier, Artech Polska oraz OSM Prudnik, do kt??rej okresowo transportowany jest ciek??y amoniak w celu uzupe??nienia instalacji ch??odniczych.

  ----------------------------------------------------------------

  Rok 2010 zosta?? zamkni?ty liczb? 927 interwencji, z czego:
  142 - po??ary
  758 - miejscowe zagro??enia
  27 - alarmy fa??szywe

  ***

  Niniejszym dzi?kuj? wszystkim stra??akom KP i JRG PSP w Prudniku za po??wi?cony czas i
  przekazane informacje./ Pawe?? Konior

  Prudnik, marzec 2011 r.

  KP PSP

  480[O]91 SLOp Skoda OKTAVIA
  480[O]92 SLOp Kia Sportage
  480[O]82 SKw Star 200
  480[O]85 SLKw Renault Master

  JRG
  481[O]20 GBA 2,5/16 Star14.225/Auto SHL
  481[O]25 GCBA 5/36 Scania P380/ISS Wawrzaszek
  481[O]26 GCBA 9,5/50 Scania G440/ISS Wawrzaszek
  481[O]40 SLRd Iveco Daily/PS Szcz???niak
  481[O]53 SHD-21 Volvo FL6-14/Bumar
  481[O]55 SLbus Ford Tourneo Custom/ Frank-Cars
  481[O]90 SLRr Ford Ranger/Frank-Cars
  481-?1 ???d?? motorowa Mercury
  481-P5 Agregat pompowy Ziegler FP 48/8-2A
  481-P6 Pompa szlamowa