Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  CCF 4000 - Renault Midliner M180/Camiva
  Camion citerne feux de for??ts 4000 litres ?? samoch??d ga??niczy ze zbiornikiem o poj. 4000 l, do gaszenia po??ar??w las??w (GBA 4/xx). Przeznaczony jest do gaszenia po??ar??w las??w, traw i innych obiekt??w w trudnym terenie. Dodatkowo, s??u??y jako pojazd ga??niczy drugiego rzutu i zaopatrzenia wodnego.

  W tym wypadku wykorzystano specjalnie przygotowane podwozie Renault Midliner M180 (4x4, na pojedynczym, terenowym ogumieniu), a zabudow? wykona??a Camiva. Kabina jest do??? nietypowa. Mie??ci maksymalnie 5 stra??ak??w, przy uk??adzie siedze?? 1+2+1+1 (dwa siedzenia z tylu bokiem do kierunku jazdy, frontem do drzwi). Natomiast typowa obsada wozu to 3-4 ratownik??w. Charakterystyczne jest orurowanie kabiny, bardzo typowe dla francuskich CCF. Na dachu umieszczono kolo zapasowe, opuszczane za pomoc? r?cznego ??urawia.

  Pojazd posiada typow? francusk? zabudow? dla terenowych woz??w ga??niczych: bardzo prost?, wytrzyma??? konstrukcj? z autopomp? i 2 liniami szybkiego natarcia (tutaj jedn? z w???em p????sztywnym, drug? z normalnym w???em t??ocznym) umieszczonymi za jej tyln? ??cian?. Na wyposa??enie CCF sk??ada si? w??a??ciwie tylko podstawowy sprz?t ga??niczy i pionierski.

  Skrytki CCF zawieraj? tylko podstawowy sprz?t ga??niczy i pionierski.

  Kokpit CCF. Naklejka g??osi: ??pomy??lcie o wy???czeniu radiostacji?. Widoczne radiostacje: analogowa i cyfrowa, oraz terminal status??w z opcj? wysy??ania wiadomo??ci tekstowych.