Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  EPAS-30 - Iveco 130E24/Camiva
  Drabina hydrauliczna o wys. ratowniczej 30 m (w??wczas jeszcze) francuskiej firmy Camiva. W przeciwie??stwie do wi?kszo??ci drabin u??ywanych obecnie w Europie, nie jest to drabina automatyczna, tj. zdolna do wykonania kilku ruch??w - takich jak: podnoszenie, wysuwanie, obr??t ?? jednocze??nie. Jest to EPSA ?? semi-automatique ?? drabina p????automatyczna, zwana tak??e sekwencyjn?. Ten typ umo??liwia wykonanie wy???cznie jednego ruchu w danym momencie. Drabiny p????automatyczne s? francusk? specjalno??ci?. Do dzi?? produkowane s? jeszcze przez Gimaex-Riffaud.

  Obsada pojazdu to 2-3 stra??ak??w. Kabina jest 3-osobowa, w uk??adzie 1+2.

  Na wyposa??eniu pojazdu znajduj? si? m. in. aparaty ODO, sprz?t ratownictwa wysoko??ciowego, dzia??ko wodno-pianowe, nosze.