Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  VSAV-MR ?? Citro??n Jumper/FAM Automobiles/Sanicar
  Pogotowie ratunkowe jako takie (fr. service d'aide m?dicale urgente, SAMU) jest we Francji organizacja o zdecydowanie mniejszym znaczeniu ni?? w Polsce. Dysponuje ono specjalistycznymi ambulansami i pojazdami lekarzy dojazdowych, a tak??e osobnym numerem alarmowym (15). Jednak??e wi?kszo??? interwencji z zakresu ratownictwa medycznego, szczeg??lnie w wypadkach, gdy poszkodowany nie wymaga transportu do szpitala, spada zwykle na barki miejscowej Departamentalnej S??u??by Ratowniczo-Ga??niczej (Service d?partemental d'incendie et de secours, SDIS), czyli francuskich stra??ak??w. Statystycznie ambulans stra??y po??arnej (fr. VSAV - V?hicule de Secours et d??Assasistance aux Victimes, dos??. pojazd ratowniczy i pomocy ofiarom) wysy??any jest do ponad po??owy wszystkich interwencji rejestrowanych na terenie kraju.

  Na starszych ambulansach stra??y po??arnej (norma sprzed 2001 r.) nadal widnieje stare oznaczenie/nazwa tego typu pojazdu: VSAB, V?hicule de Secours aux Asphyxi?s et aux Bless?s (dos??. pojazd do ratowania zaczadzonych i rannych).

  W wypadku Morzine, obok VSAB 4x4, w podziale bojowym znajduje si? widoczny na zdj?ciu VSAV-MR, gdzie ??MR? oznacza ??motricit? renforc?e?, jest to bowiem pojazd o zwi?kszonej mobilno??ci. Modyfikacj? uk??adu jezdnego seryjnego, wyd??u??onego Jumpera wykona??a francuska firma FAM Automobiles. Zabudowa przedzia??u medycznego to z kolei dzie??o firmy Sanicar (grupa Gruau). Mo??na w nim przewozi? jednego pacjenta w pozycji le???cej, dodatkowo znajduj? si? tam 2 fotele: jeden sta??y, przodem do kierunku jazdy oraz sk??adany straponten, umieszczony ty??em do kierunku jazdy. Typowa obsada to 3-4 stra??ak??w-ratownik??w.

  Na wyposa??eniu VSAV-MR znajduj? si? m.in. nosze g????wne, nosze typu deska, nosze podbierakowe, materac pr????niowy, krzese??ko kardiologiczne, defibrylator p????automatyczny, r????norodny sprz?t medyczny.