Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  CS Morzine ?? SDIS 74
  SDIS 74 ?? s??u??ba ratowniczo-ga??nicza departamentu G??rna Sabaudia (Haute-Savoie), zatrudnia ponad 600 stra??ak??w zawodowych, ale skupia w swych strukturach tak??e stra??e ochotnicze, kt??rych potencja?? ludzki si?ga 3000. Dodatkowo, w ??gor?cych? sezonach turystycznych (letnim i zimowym), w wybranych jednostkach pojawiaj? si? dodatkowi stra??acy ??sezonowi?, nierzadko pochodz?cy z odleg??ych region??w Francji. Jest ich ok. 120. Dodatkowo, w SDIS 74 zatrudnionych jest 157 pracownik??w cywilnych. W 2012 r. SDIS 74 zanotowa??a ponad 51 tysi?cy interwencji.

  W strukturach SDIS 74 dzia??a 95 jednostek ratowniczo-ga??niczych (centres d??incendie et de secours). Dziel? si? na trzy podstawowe kategorie: CSP, CS i CPI. CPS - Centres de Secours Principaux ?? g????wne centra ratownicze, to jednostki najwy??szej kategorii, z obsad? zawodow?, . ??rednia liczba wyjazd??w w CPS przekracza 3000 rocznie. Imponuj?ca liczba interwencji nie powinna dziwi?, je??li we??mie si? pod uwag?, ??e niemal 70% to wyjazdy typowo medyczne. W departamencie G??rna Sabaudia takich centr??w jest zaledwie 5. Znajduj? si? w najwi?kszych miastach: Annecy, Epagny, Annemasse-Gaillard, Thonon-les-Bains i Chamonix-Mont-Blanc. S? one r??wnie?? macierzystymi jednostkami najwa??niejszych grup specjalistycznych. Opr??cz ochrony w??asnego rejonu, jednostki te maj? za zadanie wsparcie lokalnych CS/CPI, a w razie potrzeby ?? interweniowanie na terenie ca??ego departamentu.

  CS ?? Centres de Secours ?? centra ratownicze ?? to najcz???ciej jednostki o charakterze mieszanym (zawodowo-ochotniczym), rozmieszczone w mniejszych miastach. Jest ich 22. Mo??na w nich spotka? tak??e pojazdy i grupy specjalistyczne. S? pierwszym i podstawowym wsparciem dla lokalnych CPI.

  CPI - Centres de Premi?re Intervention ?? centra pierwszej interwencji, to jednostki czysto ochotnicze, wyposa??one w podstawowe typy pojazd??w (cz???? r??wnie?? w ambulanse stra??y po??arnej - VSAV). Interweniuj? na niewielkim terenie (jednej lub dw??ch gmin).

  * * *

  Jednostka w Morzine to Centre de Secours (CS). Zatrudnieni s? w niej 3 stra??acy zawodowi (dow??dztwo), a reszt? obsady zapewnia 31 ochotnik??w, oraz ewentualnie stra??acy sezonowi. W 2012 r. jednostka mia??a 829 wyjazd??w. Obecnie wyposa??ona jest w 10 samochod??w ga??niczych i specjalnych. Od kilku lat funkcjonuje w nowej siedzibie przy 69 avenue de Joux Plane, na obrze??ach Morzine. Miasto ma zaledwie 2900 sta??ych mieszka??c??w, ale jest te?? znanym kurortem (przede wszystkim narciarskim), przez co realna liczba os??b w nim przebywaj?cych jest wielokrotnie wi?ksza.

  Wyposa??enie jednostki:

  FTPGP ?? Renault Midlum 270.14dCi/Gallin
  CCF 4000 (CCFM) ?? Renault Midliner M180/Camiva
  EPSA 30 (EPS 30) ?? Iveco 130E24/Camiva
  VSR Ra ?? Iveco 80E17/BEMAEX
  VSAV-MR - Citro??n Jumper/Sanicar
  VSAB 4x4 (VSAV) ?? Citro??n Jumper/Picot
  VTU - Citro??n Jumper
  VLUtil ?? Renault Kangoo
  VLCDG ?? Peugeot Parnter
  VLHR ?? Land Rover Defender 100

  MPR 2000/15 - HAKA