Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > "Bezpieczny wypoczynek nad wod?" - ?wiczenia nad Zalewem Zegrzy??skim - 29.06.08

  29 czerwca 2008 roku o godzinie 10, nad Zalewem Zegrzy??skim rozpocz???y si? ?wiczenia maj?ce doskonali? wsp????prac? mi?dzy PSP Legionowo, WOPR znad Zalewu Zegrzy??skiego, Policj?, Pogotowiem Ratunkowym oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Scenariusz ?wicze??:
  W jednej z ????dek p??ywaj?cych po Zalewie Zegrzy??skim wybuch?? szybko rozprzestrzeniaj?cy si? po??ar. Trzy osoby znajduj?ce si? w tym czasie na pok??adzie ratowa??y si? skacz?c do wody. Do akcji jako pierwsi wyruszyli ochotnicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, kt??ry za pomoc? ??odzi motorowej pop??yn?li z pomoc? do poszkodowanych. Wkr??tce do akcji do???czy??a druga ????d?? oraz ratownik na skuterze wodnym. Ratownicy wyci?gn?li z wody wszystkich poszkodowanych i natychmiastowo przyst?pili do udzielenia im pierwszej pomocy. Osoby podj?te z wody mia??y liczne obra??enia, w tym te?? poparzenia. Z uwagi na ci???ki stan poszkodowanych poza zadysponowanym zespo??em Pogotowia Ratunkowego poproszono o pomoc Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, kt??re na ratunek wys??a??o sw??j najnowocze??niejszy ??mig??owiec oznaczony kryptonimem ??Ratownik 12?. W mi?dzyczasie do dzia??a?? przyst?pili stra??acy z JRG Legionowo oraz pobliskiej OSP, kt??rzy w ??odzi motorowej przywiezionej przez si??y Pa??stwowej Stra??y Po??arnej przyst?pili do akcji ga??niczej. Za pomoc? motopompy p??ywaj?cej, odcinka i pr?downicy kulowej stworzyli linie ga??nicz? zasilan? wod? bezpo??rednio z zalewu. Po chwili po??ar zosta?? opanowany. Na brzegu ca??y czas trwa??a akcja ratownicza. Ochotnicy z WOPR-u wraz z Ratownikami Medycznymi walczyli o ??ycie ofiar wypadku. Wkr??tce da??o si? us??ysze? odg??os nadlatuj?cego ??mig??owca, kt??ry rych??o wyl?dowa?? bezpiecznie na niedawno oddanym l?dowisku tu?? przy siedzibie WOPR-u. Za??oga ??mig??owca przyst?pi??a do zada?? ratowniczych, a nast?pnie zabra??a najci???ej poszkodowan? osob? do szpitala.