Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [F] - woj. lubuskie > OSP Cybinka (KSRG)

  OSP Cybinka - remiza [opis]
  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Cybince

  ul. Kro??nie??ska 11B, Cybinka

  http://www.cybinka.osp.org.pl
  https://www.facebook.com/ospcybinka

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Cybince to jedna z 6 jednostek OSP w???czonych do KSRG w powiecie s??ubickim. Jednostka do???czy??a do systemu na samym pocz?tku - w 1995 r. Jednocze??nie jest ona jedn? z najpr???niejszych i najcz???ciej interweniuj?cych (113 wyjazd??w w 2013 r.). Opr??cz intensywnej dzia??alno??ci operacyjnej, promocyjnej, sportowej itd., OSP Cybinka jest r??wnie?? inicjatorem wielu ?wicze?? i szkole??. Na wyposa??eniu jednostki znajduj? si? 2 samochody ??rednie ratowniczo-ga??nicze oraz 2 samochody specjalne. Obecnie OSP Cybinka liczy 51 cz??onk??w zwyczajnych (w tym 16 kobiet) i 3 honorowych, a JOT sk??ada si? z 26 druh??w (w tym 7 kobiet). Wachlarz interwencji OSP Cybinka jest bardzo bogaty i obejmuje zdarzenia drogowe, typowe po??ary ??miejskie?, jak i ??wiejskie? (w tym do??? cz?ste po??ary ro??linno??ci r????nego typu na terenach otwartych, po??ary las??w, balot??w, etc.), cz?ste zabezpieczenia l?dowania ??Ratownika 15? z Przylepu, okresowo r??wnie?? dzia??ania przeciwpowodziowe.

  Jednostka ma za sob? bogat? histori?, si?gaj?c? pionierskiego okresu zasiedlania ??Ziem Odzyskanych?, tj. II polowy 1945 r. Cybinka by??a cz???ci? powiatu rzepi??skiego, p????niej s??ubickiego, w ramach wojew??dztw: pozna??skiego i od 1950 zielonog??rskiego. Od drugiej polowy lat 70., od momentu utworzenia nowego woj. gorzowskiego, do kt??rego w???czono wi?kszo??? pow. s??ubickiego, gmina Cybinka podlega??a Komendzie Rejonowej Stra??y Po??arnych (od 1992 r. KR PSP) w Kro??nie Odrza??skim, na p????nocno-zachodnim kra??cu ??okrojonego? wojew??dztwa zielonog??rskiego. W po??owie lat 70. stra?? po??arna w Cybince przesz??a epizod zwi?zany z przekszta??ceniem w jednostk? obowi?zkow?, na co pozwala??a ??wczesna ustawa o ochronie przeciwpo??arowej w wypadku niewystarczaj?cej obsady ?? tak te?? by??o w tym wypadku. W 1999 r., w nowym woj. lubuskim, przywr??cono powiat s??ubicki, do kt??rego wesz??a r??wnie?? gmina Cybinka. Przez wi?kszo??? swej najnowszej historii OSP w Cybince by??a typu S-1, a jej ??koniem roboczym? by?? przez lata 90. i 2000. GBM 2,5/8 Star P244L typ 008. W latach 2000. nast?pi?? intensywny rozw??j jednostki: pojawia??y si? kolejne samochody (m.in. GLM/SLRt ??uk, GBM Star 266 przekazany z Nadle??nictwa, GBAM IFA W50LA przekazana z partnerskiej FF Lossow), zwi?ksza??a si? r??wnie?? liczba cz??onk??w. Nie wystarczy??a ju??, pozbawiona zaplecza i bardzo skromna jak na potrzeby stra??y i miasta, dwugara??owa remiza w centrum Cybinki. W 2005 r. zakupiono budynek po by??ym tartaku, w pobli??u wylotu na Krosno Odrz., z wyjazdem na DK29. Po wykonaniu prac adaptacyjnych, nast?pi??a przeprowadzka do nowej remizy. Obecna siedziba ma 3 obszerne gara??e, szereg pomieszcze?? u??ytkowych i gospodarczych, w tym osobne zaplecze socjalne dla cz??onk??w obu p??ci. W dobud??wce stacjonuje ponadto zesp???? podstawowy PRM (ze Szpitala Powiatowego w S??ubicach).

  Cybinka to 3-tysi?czne miasto w pow. s??ubickim, w woj. lubuskim. Gmina Cybinka zajmuje powierzchni? ok. 280 km?, a zamieszkuje ja nieca??e 7 tys. os??b. Graniczy z gminami: S??ubice, Rzepin, Torzym (pow. sul?ci??ski), Maszewo (pow. kro??nie??ski), a przez rzek? Odr? ?? z Niemcami (obecnie bez po???czenia; most drogowy w K??opocie zosta?? cz???ciowo zniszczony i nie odbudowano go). Teren gminy to mieszanka las??w, u??ytk??w rolnych, jak i teren??w podmok??ych. Przez gmin? przebiega DK29 (S??ubice - Zielona G??ra) oraz DW 134 (Urad - Krzeszyce). Bodaj najwi?ksz? atrakcj? w gminie jest miejscowo??? K??opot, znana jako ??bociania wioska?, ze wzgl?du na bardzo du??? liczb? bocian??w. Gmina Cybinka posiada najwi?kszy potencja?? OSP w pow. s??ubickim - 6 jednostek (Cybinka, S?d??w, Radzik??w, Bia??k??w, Grzmi?ca, R?pice), z kt??rych ka??da wyposa??ona jest w minimum 1 ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy ze zbiornikiem wodnym. Dodatkowo, w Nadle??nictwie Cybinka stacjonuje samoch??d patrolowo-ga??niczy Land Rover Defender.

  * * *

  Samochody OSP Cybinka:

  399[F]01 - GBA 2,5/16 - MB Atego 1325AF/Stolarczyk
  399[F]02 - SLOp - VW T4
  399[F]03 - GBA 2,5/16 - Star 266/Osiny
  399[F]05 - SLOn-8 - ??uk/Osiny

  *sufiks 04 nosi?? samoch??d GBAM IFA W50LA, przekazany do OSP S?d??w.

  * * *

  Serdecznie dzi?kujemy Naczelnikowi oraz Druhom OSP Cybinka za wspania??? wizyt?, mimo pogody spod znaku rz?sistego deszczu przeplatanego z pi?knym s??o??cem!