Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 580[D] - KP PSP Wo????w

  581[D]21 ?? GBA 1,6/16 ?? Star 12.227/Auto-SHL
  ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy wo??owskiej JRG, pe??ni?cy funkcj? pojazdu drugiego rzutu i ratownictwa technicznego.


  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-1600-8/1600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: GBA 1,6/16

  * * *

  Podwozie: Star 12.227 LCLF
  Rok produkcji: 2001
  Masa w??asna: 6.600 kg
  DMC: 12.000 kg
  DMC zespo??u pojazd??w: 24.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 4.800 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.200 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu)
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza LBX 10T
  - lampa pojedyncza LBX 10T
  - 2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  - g??o??nik typu Elektra
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  * * *

  Zabudowa: Zak??ad Pojazd??w Specjalnych "Auto-SHL" S.A., Kielce
  Typ zabudowy: 662
  Rok zabudowy: 2001

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody: 1.600 l
  - zbiornik ??r. pian.: 160 l
  - autopompa: dwuzakresowa Zielger o wydajno??ci 1600 l/min @ 8 bar i 200 l/min przy 40 bar.
  - wysokoci??nieniowa LSN z pr?downic? pistoletow?
  - 3x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (lewa strona)
  - 1x nasada tankowania/spustu ??rodka pianotw??rczego 52 (prawa strona)
  - DWP 8/16/24 Spec-Po??

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - ta??ma ostrzegawcza
  - w??zek do sorbentu
  - pompka do neutralizacji KWAZAR
  - ??rodek na owady
  - koc ga??niczy
  - agregat hydrauliczny Holmatro + zwijad??a
  - no??yce hydrauliczne Holmatro
  - rozpieracz ramieniowy Holmatro
  - rozpieracz kolumnowy Holmatro
  - pokrowiec na poduszk? powietrzn? Holmatro
  - wspornik + ??a??cuchy i adaptery
  - obcinacz do peda????w Holmatro
  - pompa no??na Holmatro
  - zaciskacz do rur
  - ga??nica ??niegowa 5kg
  - 2x ga??nica proszkowa 6kg
  - agregat pr?dotw??rczy 3kVa
  - przecinarka do betonu i stali STIHL TS400
  - pilarka do drewna STIHL MS390
  - pr?downica wodna 52
  - pr?downica wodna 75
  - 2x pr?downica TurboJet 52
  - pr?downica TurboJet 25
  - rozdzielacz
  - prze???cznik 52/25
  - 2x prze???cznik 75/52
  - 2x prze???cznik 110/75
  - kurtyna wodna 52
  - kurtyna wodna 75
  - 6x w??? t??oczny W-75
  - 5x w??? t??oczny W-52
  - 2x w??? t??oczny W-25
  - pr?downica PP-4
  - pr?downica PP-2
  - zasysacz liniowy Z-2
  - smok
  - siode??ko
  - dyspergent
  - hydronetka
  - wysysacz g???binowy
  - zbieracz 2x75/110

  *Strona prawa:
  - deska ortopedyczna
  - zestaw poduszek niskoci??nieniowych
  - zestaw poduszek wysokoci??nieniowych
  - w??? W-52 do ??rodka pianotw??rczego
  - 2x ubrania ??aroodporne lekkie
  - linki ratownicze
  - naja??nica Solaris
  - zestaw do oznakowania terenu akcji
  - 2x butle zapasowe do AODO
  - 2x sorbent 20kg
  - 2x miot??a
  - ??opata
  - 2x szpadel
  - bosak podr?czny
  - hooligan
  - ??om
  - m??ot
  - 5x w??? t??oczny W-75
  - 2x w??? t??oczny W-52
  - stojak hydrantowy
  - klucze
  - 2x nasadka pianotw??rcza do LSN
  - 2x mostki przejazdowe

  *Kabina:
  - radiostacja samochodowa Motorola GM360
  - 3x radiotelefon nasobny Motorola GP340
  - n???? do ci?cia pas??w Holmatro
  - n???? monterski
  - 2x wybijak do szyb
  - detektor MX-2100
  - detektor Drager X-am 7000
  - 6x latarka
  - detektor pr?du przemiennego HOT STICK
  - pirometr
  - 4x AODO
  - 6x ??wiat??a pulsacyjne ostrzegawcze
  - zestaw hydro??eli
  - torba PSP-R1
  - szyny Kramera
  - kamizelka KED
  - defibrylator
  - zestaw TRIAGE
  - no??yce do ci?cia drutu

  *Dach:
  - drabina aluminiowa
  - 2x t??umica
  - bosak lekki
  - 2x w??? ssawny
  - kosz do smoka
  - p??ywak + zatrza??nik
  - wytwornica pianowa WP-2/150
  - wytwornica pianowa WP-2/75
  - drabina s??upkowa
  - 6x klocki do stabilizacji samochod??w