Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 440[D] - KP PSP Jawor

  441[D]21 - GBA 2/24 - MAN 14.224/Wawrzaszek
  ??redni samoch??d wodno - pianowy zabudowany na podwoziu MAN LE 14.224 przez firm? ISS Wawrzaszek z Bielska-Bia??ej. Pojazd szczeg??lnie popularny na Dolnym ??l?sku. Konstrukcja jest bardzo chwalona zar??wna za niezawodno??? i dobre warunki jezdne. Mimo obecno??ci w jednostce dw??ch nowszych pojazd??w ga??niczych to w??a??nie to auto jest pierwszym wyjazdem.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2000-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2/24

  ***

  Podwozie: MAN 14.224 LC
  Rok produkcji: 2001
  DMC: 14.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.200 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu)
  - wyci?garka Warn o uci?gu do ok. 4.100 kg
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  - 1x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX 11
  - 2x lampa kierunkowa halogenowa Wesem
  - g??o??nik typu Elektra
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  ***

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - autopompa: dwuzakresowa Ruberg R 30/2,5 o wydajno??ci 2400 l/min przy 8 bar, 200 l/min przy 40 bar
  - zbiornik wody: 2000 l
  - zbiornik na ??r. pianotw??rczy: 200 l
  - wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia o d??ugo??ci 60 metr??w
  - 1x nasada ssawna 110
  - 2x nasada t??oczna 75
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52


  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zestaw PSP-R2 z AED
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas (pompa hydrauliczna, pompa no??na, no??yce, rozpieracz ramieniowy, narz?dzie kombi, 2x rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy, zwijad??o z w???ami, komplet ??a??cuch??w, kliny i stabilizatory)
  - ko??o ratunkowe + 2x rzutka ratunkowa
  - zestaw kominiarski
  - ga??nice (??niegowa i 2x proszkowa)
  - agregat oddymiaj?cy
  - 2x koc ga??niczy
  - pompa szlamowa
  - 3x ubrania neoprenowe
  - 2x kamizelki asekuracyjne
  - sito kominowe
  - 10x odcinek W-75
  - stojak hydrantowy
  - klucze
  - 4x czop hydrantowy
  - pr?downica pianowa
  - pr?downica Turbo MAGIKADOR + wytwornica
  - pr?downica TurboJet
  - w??? do zasysania ??rodka pianotw??rczego
  - hydronetka
  - przeno??ne DWP
  - sprz?t do zabezpieczania miejsca zdarzenia


  *Strona prawa:
  - 1x aparat ODO Fenzy + 3x butle zapasowe
  - 2x miot??a
  - 2x lampy przeno??ne
  - agregat pr?dotw??rczy Geko
  - zbiornik brezentowy
  - poduszka uszczelniaj?ca Vetter + pasy + pompka
  - top??r ci???ki
  - 2x ??om
  - hooligan
  - no??yce do metalu
  - pi??y i pilarki
  - kanistry
  - bosak podr?czny
  - 8x odcinek W-52
  - kurtyna wodna 75
  - kurtyna wodna 52
  - siode??ko w???owe
  - pompka g???binowa elektryczna
  - pr?downica Turbo wodno-pianowa
  - rozdzielacz kulowy
  - 2x prze???cznik 75/52
  - prze???cznik 110/75
  - zbieracz
  - wysysacz g???binowy
  - pr?downica wodna TurboJet
  - 2x pacho??ki du??e

  *Kabina:
  - radiotelefon samochodowy Motorola
  - 4x radiotelefon nasobny Motorola
  - 5x latarki
  - kamera termowizyjna
  - 4x aparat ODO Fenzy
  - 3x wodery
  - 3x ubranie przeciwchemiczne
  - linki ratownicze
  - miernik gazowy
  - detektor Toxi PRO
  - detektor napi?cia
  - zestaw TRIAGE
  - ubranie ??aroodporne lekkie

  *Dach:
  - drabina przystawna D10W
  - drabina s??upkowa
  - 4x w???e ssawne
  - smok prosty
  - p??ywak
  - wid??y
  - 2x ??opata
  - 2x szpadel
  - 2x t??umice
  - w??zek do sorbentu
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - sanie lodowe (zim?)