Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 610[D] - KP PSP Z??otoryja

  Komenda Powiatowa PSP w Z??otoryi
  Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo-Ga??nicza Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Z??otoryi

  ul. Legnicka 49
  59-500 Z??otoryja

  ***

  Jednostka zabezpiecza powiat z??otoryjski o powierzchni 575,45 km2, zamieszka??y przez ponad 45 tysi?cy os??b. W sk??ad powiatu wchodz? dwie gminy miejskie (Z??otoryja, Wojciesz??w), gmina miejsko-wiejska (??wierzawa) oraz trzy gminy wiejskie (Pielgrzymka, ??wierzawa, Z??otoryja). W rejonie operacyjnym JRG znajduj? si? dwa fragmenty autostrady A4. Minimalny stan zmiany wynosi 7 os??b.

  W 2012 roku w rejonie jednostki odnotowano 1041 zdarze??:
  - 314 po??ar??w
  - 692 miejscowe zagro??enia
  - 35 alarm??w fa??szywych.
  JRG do zdarze?? wyje??d??a??a 557 razy, pozosta??e interwencje realizowa??y jednostki OSP z terenu powiatu.

  Stra??nica z??otoryjskich stra??ak??w zosta??a zbudowana w stylu holenderskim (brak typowych gara??y, lecz jedna du??a hala ze stanowiskami). Oddana do eksploatacji zosta??a w 2011 roku. Prace budowlane kosztowa??y 14,5 mln z??otych i finansowane by??y z bud??etu pa??stwa. W budynku opr??cz stra??ak??w znajduj? si? pomieszczenia dw??ch zespo????w wyjazdowych z??otoryjskiego oddzia??u Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

  ***

  Wyposa??enie KP PSP i JRG:

  600[D]90 - SLOp - Nissan Pathfinder

  601[D]21 - GBA 2/24 - MAN 14.224/ISS Wawrzaszek
  601[D]22 - GBA 2,5/16 - MB Atego 1325/PS Szcz???niak
  601[D]25 - GCBA 8/50 - MB Actros 3341/Germaz
  601[D]51 - SD-30 - Jelcz 420/Magirus
  601[D]81 - SKw - Star 200
  601[D]82 - SLKw - Volkswagen Transporter T4
  601[D]90 - SLOp - Ford Mondeo
  601[D]91 - SLOp - Peugeot Partner

  ***

  W tym miejscu sk??adam serdeczne podzi?kowania Komendantowi Powiatowemu PSP w Z??otoryi, Panu m??. bryg. mgr in??. Tomaszowi Herbutowi za zgod? na wykonanie sesji zdj?ciowej oraz Dow??dcy JRG, Panu kpt. mgr in??. Andrzejowi Wi?d??ocha i Zast?pcy Dow??dcy JRG, Panu m??. kpt. in??. Piotrze D?browie za jej zorganizowanie. Za pomoc przy fotografowaniu dzi?kuj? stra??akom z podzia??u bojowego zmiany II.