Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 313[W] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr.13

  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza PSP nr 13 w Warszawie
  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza PSP nr 13
  Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy

  Siedziba XIII oddzia??u ulokowana jest w dawnym budynku OSP Rembert??w. Do dyspozycji stra??ak??w jest parter, pi?tro oraz piwnica, a tak??e 6 boks??w gara??owych. Budynek ulokowany jest prostopadle do ulicy Stra??ackiej, w zwi?zku z czym na obszernej dzia??ce znajduj? si? dwa place manewrowe. Z ty??u budynku znajduj? si? blaszana wiata oraz dystrybutor paliw, z przodu r??wnie?? blaszana wiata na samochody stra??ak??w, ale r??wnie?? m. in. boisko do siatk??wki.

  Zmiany s??u??bowe licz? mniej wi?cej po 13 ratownik??w, minimalny stan zmianowy to 8 stra??ak??w, z kt??rych jeden obsadza Punkt Alarmowy.

  W rejonie operacyjnym JRG 13 funkcjonuj? dwie inne jednostki ochrony przeciwpo??arowej, z kt??rych jedna dzia??a w Krajowym Systemie Ratowniczo - Ga??niczym. S? to:
  - Ochotnicza Stra?? Po??arna Warszawa - Weso??a (379[W]), dysponuj?ca 4 samochodami ga??niczymi, drabin? mechaniczn?, lekkim samochodem kwatermistrzowskim oraz samochodem operacyjnym
  - Wojskowa Stra?? Po??arna JW 1230 (344[W]), dysponuj?ca 2 samochodami ga??niczymi.

  Wyposa??enie JRG 13:

  313w21 - GBAt - Star 1466
  313w26 - GCBA - Man 18.280
  313w51 - SD 30 - Magirus 170d11
  313w81 - SKw - Star 200
  313w82 - SLKw - VW T4
  313w90 - SLOp - Ford Focus

  313wP01 - Agregat pr?dotw??rczy na przyczepie
  313wP02 - Agregat pompowy
  313wP03 - Pakowarka piasku