Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [C] - woj. kujawsko - pomorskie > 300[C] - Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy > 301[C] - JRG nr 1 Bydgoszcz

  301-?1 - Marims 700 - ???d?? ratowniczo-ga??nicza
  Bydgoska stra?? po??arna ju?? w okresie przedwojennym by??a jedn? z najlepiej wyposa??onych w Polsce. R??wnie?? pod egid? PSP kontynuuje dobre tradycje. Na wyposa??eniu SGRWN z JRG-1 znajduje si? bowiem pojazd, jakiego mog? Bydgoszczanom pozazdro??ci? stra??acy z wi?kszo??ci du??ych miast le???cych nad wi?kszymi rzekami. Niepozorna ????d?? ratownicza z niewielk?, zamkni?t? nadbud??wk? (przez co przylgn???o do niej przezwisko ??Toi-toi?) daje mo??liwo??ci, o jakich inni mog? tylko pomarzy? (a ju?? na pewno marzono o czym?? takim w pami?tne Walentynki 2015 roku w stolicy...). Na pok??adzie zainstalowano bowiem motopomp? Rosenbauer Fox o wyd. 1600 l/min - pod???czon? bezpo??rednio do kolektora ssawnego w kad??ubie - przez co mo??e od razu pobiera? wod? z prosto rzeki - a tak??e w dzia??ko Prodgaz o wyd. 1600-2400 l/min. Po???czenie mi?dzy nasadami t??ocznymi motopompy a dzia??kiem nale??y jednak wcze??niej wykona? za pomoc? odcink??w t??ocznych. Jest to zatem ????d?? ga??nicza ??pe??n? g?b??, mog?ca zar??wno samodzielnie zasysa? i podawa? pr?dy wody (nie tylko z dzia??ka), zasila? jednostki pracuj?ce na ladzie itp. Co ciekawe, opr??cz zabudowanego silnika o mocy 85 KM, nap?dzaj?cego ??rub? pod kad??ubem, wyposa??ono j? tak??e w dodatkowy silnik zaburtowy o mocy 15 KM.

  Nie jest to pierwsza ????d?? tego typu w grodzie nad Brd?: jednostka o podobnych mo??liwo??ciach s??u??y??a bydgoskiej stra??y ju?? od lat 80.

  * * *

  *Dane techniczne:

  Producent: Marim Poland Sp. z o. o.
  Model: Marims 700
  Technologia: ca??kowicie laminatowa
  Rok budowy: 2010
  Silnik stacjonarny: 85 KM
  Silnik zaburtowy: SELVA 15 (moc 15 KM)
  Zbiornik paliwa: 90 l

  D??ugo??? kad??uba: 7 m
  D??ugo??? linii wodnej: 6,4 m
  Szeroko??? kad??uba: 2,5 m
  Zanurzenie: 0,45
  Maks. liczba os??b: 8
  Masa w??asna: 1610 kg
  MMR: 2590 kg

  Pr?dko??? maksymalna: 7 w?z????w (ok. 13 km/h)

  *Wyposa??enie po??arnicze:

  - motopompa Rosenbauer Fox o wyd. 1600 l/min
  - DWP-16/24 Prodgaz


  http://www.lodziestrazackie.pl/marims700/lodzie-strazackie-marims-700.html