Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Lotniskowa S??u??ba Ratowniczo-Ga??nicza Portu Lotniczego Lublin

  Port Lotniczy Lublin ( kod IATA: LUZ) to jeden z najnowszych port??w lotniczych w Polsce, swoj? dzia??alno??? rozpocz??? w grudniu 2012 roku. Port lotniczy po??o??ony jest w ??widniku, w pobli??u znajduje si? trawiaste lotnisko ??widnik, u??ytkowane przez Aeroklub ??widnik. Obecnie obs??ugiwane s? 4 regularne po???czenia mi?dzynarodowe. Do ko??ca 2015 roku siatka po???cze?? zostanie powi?kszona o 5 nowych kierunk??w. Od 14 wrze??nia 2015 zostanie otwarta sta??a baza Wizzair, z przydzielonym samolotem Airbus A320. W kwietniu 2015 roku na lotnisku Lublin obs??u??ono 16577 pasa??er??w. Budowa Portu Lotniczego oraz zakup niezb?dnego wyposa??enia lotniskowego i oprogramowania operacyjnego zosta??y zrealizowane w ramach projektu pn. ??Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (??widnik)? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew??dztwa Lubelskiego, O?? Priorytetowa V Transport, Dzia??anie 5.5 Transport Lotniczy. Projekt jest wsp????finansowany ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud??etu Pa??stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew??dztwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

  Stra??nica Lotniskowej S??u??by Ratowniczo Ga??niczej w Porcie Lotniczym Lublin zlokalizowana jest w centralnej cz???ci lotniska, obok terminala i p??yty postojowej. W LSRG zatrudnionych jest 25 stra??ak??w ?? ratownik??w, na jednej zmianie s??u??bowej jest ich 7.

  Wyposa??enie LSRG stanowi?:
  R001 ?? GCBAPr 6/75/250 ?? Oshkosh Striker 1500
  R002 ?? GCBAPr 11/75/250 ?? Oshkosh Striker 3000
  R003 ?? SLOp ?? Isuzu D-Max
  R004 ?? SLBus ?? Renault Trafic
  R005 ?? GCBAPr 10/50/250 ?? Reynolds Boughton Barracuda