Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Inne > Katastrofa Budowlana - Lublin, ul. Lubartowska 45 - 24.05.2017

  W dniu 24 maja 2017 roku o godzinie 13:31 do SKKM w Lublinie wp??ywa niedok??adne zg??oszenie, o po??arze lub zawaleniu si? konstrukcji kamienicy przy ulicy Lubartowskiej 45. Pocz?tkowo na miejsce zosta??y skierowane 4 zast?py PSP. Po przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdzi?? zawalenie si? strop??w od dachu do poziomu 0, w jednym z pin??w kamienicy, przy jednoczesnym zachowaniu konstrukcji ??cian zewn?trznych. Na gruzowisko natychmiast wprowadzono ratownik??w, jednocze??nie ewakuowano mieszka??c??w przyleg??ych lokali i dysponowano znaczne si??y i ??rodki z miasta i okolic. Podczas pracy na gruzowisku stra??acy nawi?zali kontakt z przytomnym m???czyzn?, uwi?zionym pod elementami konstrukcji. Ratownicy szybko uwolnili m???czyzn?, ewakuowali z gruzowiska i przekazali za??odze pogotowia ratunkowego.

  Na miejsce przybywa grupa operacyjna KW w sk??adzie: Lubelski Komendant Wojew??dzki st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zast?pcami st. bryg. Szczepanem Go??awskim i st. bryg. Piotrem Zmarzem, kt??ry przejmuje kierowanie nad akcj? ratownicz?. Komennadant nakazuje kontynuowanie dzia??a?? ratowniczych, oraz dysponuje Grup? Poszukiwawczo-Ratownicz? z Lubartowa i Specjalistyczn? Grup? Poszukiwawczo-Ratownicz? z JRG Nr 15 w Warszawie.  W tym czasie pracownicy Urz?du Miasta Lublin i policja, ustalali czy w gruzowisku mog??y znajdowa? si? jeszcze jakie?? osoby.

  O godzinie 16:40 na miejsce zdarzenia przyby?? Komendant G????wny PSP genera?? brygadier Leszek Suski, kt??ry przej??? kierowanie akcj?. Zdecydowa?? o zadysponowaniu na miejsce katastrofy Centralnego Odwodu Operacyjnego-40 podchor???ych ze Szko??y G????wnej S??u??by Po??arniczej oraz SGPR z JRG Nr 9 w ?odzi. W tym czasie ratownicy z SGPR ??Warszawa?, po ogl?dzinach gruzowiska wprowadzili do akcji psy ratownicze. Psy nie znalaz??y w miejscu katastrofy os??b poszkodowanych. Po przybyciu na miejsce SGPR ?????d??? ponownie przeszukano gruzowisko, przy u??yciu ps??w ratowniczych. I tym razem psy nie odnalaz??y ??ladu os??b poszkodowanych. Po przeanalizowaniu wszystkich dost?pnych informacji wykluczono mo??liwo??? przebywania w gruzowisku innych os??b.

  W zwi?zku z du??ym prawdopodobie??stwem zawalenia si? ??cian no??nych, komendant g????wny PSP po konsultacji z inspektorem nadzoru budowlanego, podj??? decyzj? o rozbi??rce budynku, za pomoc? ci???kiego sprz?tu. Wyburzanie konstrukcji trwa??o do godzin rannych dnia 25 maja. Po oczyszczeniu gruzowiska do poziomu 0, ratownicy nie stwierdzili obecno??ci os??b poszkodowanych.

  W dzia??aniach udzia?? bra??y: 37 zast?py PSP -141 stra??ak??w, w tym specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratownicze ??Warszawa? oraz ?????d???, COO SGSP, grupa operacyjna KG PSP, grupa operacyjna KW PSP Lublin oraz grupa operacyjna KM PSP Lublin. 6 zast?p??w OSP- 32 stra??ak??w, 102 przedstawicieli innych s??u??b oraz instytucji. Na miejsce zdarzenia przybyli r??wnie??: wojewoda lubelski Przemys??aw Czarnek oraz prezydent miasta Lublin Krzysztof ??uk.