Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 530[L] - KP PSP ??widnik

  Komenda Powiatowa PSP w ??widniku
  Al. Lotnik??w Polskich 2

  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w ??widniku powsta??a, podobnie jak wiele innych jednostek, w wyniku przekszta??cenia Zawodowej Zak??adowej Stra??y Po??arnej dzia??aj?cej przy WSK 'PZL-??widnik'. W momencie wej??cia do struktur Pa??stwowej Stra??y Po??arnej by??a to typowa jednostka 'przemys??owa', dysponuj?ca m.in. ci???kim samochodem wodno-pianowym Tatra, ci???kim samochodem ga??niczym samochodem proszkowym Jelcz, a tak??e innym sprz?tem przeznaczonym g????wnie do zwalczania po??ar??w na terenie zak??ad??w lotniczych. Najwi?ksz? ciekawostka za czas??w ZZSP by?? ci???ki samoch??d ??niegowy. Dzi?? profil jednostki jest jak najbardziej 'uniwersalny' ?? obecne wyposa??enie pozwala na skuteczne zwalczanie ca??ego wachlarza zagro??e?? w mie??cie i powiecie. Pozosta?? jednak jeden element 'zak??adowy' w profilu dzia??alno??ci jednostki ?? jest to zabezpieczanie start??w i l?dowa?? ??mig??owc??w z przyfabrycznego lotniska.

  Obecnie rejon operacyjny jednostki obejmuje powiat ??widnicki, rozci?gaj?cy si? na przestrzeni 469 km2, zamieszkany przez 72.282 osoby. Powiat obejmuje 5 gmin oraz dwa miasta: ??widnik (40.050 mieszka??c??w) oraz Piaski (2.621 mieszka??c??w). Przez teren powiatu przebiegaj? wa??ne szlaki komunikacyjne: drogi K17/S17 (E372) oraz K12/S12 (E373), a tak??e linia kolejowa Lublin-Rejowiec Fabryczny. Na terenie miasta ??widnik, opr??cz zak??ad??w lotniczych PZL-??widnik S.A., Regionalny Park Przemys??owy (utworzony na bazie cz???ci infrastruktury pozosta??ej po dawnym WSK, niewykorzystanej przez PZL). Poza tym, powiat ma charakter rolniczy. Wsparcie dla PSP w powiecie zapewnia 41 jednostek OSP, w tym 8 wchodz?cych w sk??ad KSRG.

  Do 2012 w miejscu istniej?cego obecnie trawiastego lotniska przyzak??adowego ma powsta? regionalny Port Lotniczy Lublin-??widnik. Jest to niezwykle wa??ne przedsi?wzi?cie, bowiem Lublin i Lubelszczyzna by??y jak dotychczas pozbawione 'okna na ??wiat'. Nale??y si? tez spodziewa?, ze opr??cz pojawienia si? dodatkowych zagro??e??, ??widnicka PSP otrzyma wsparcie w postaci sil i ??rodk??w zupe??nie nowej LSP-EPSW.

  Ze wzgl?du na do??? nietypow? geografi? powiatu ??widnickiego (rozcz??onkowanie oraz umiejscowienie jego siedziby na jego p????nocno-zachodnim kra??cu), dojazd sil i ??rodk??w PSP z JRG do gmin Trawniki i Rybczewice zajmowa??by bardzo du??o czasu, co ze wzgl?du na ma??? liczb? odpowiednio wyposa??onych OSP by??oby nieakceptowalne, szczeg??lnie przy powa??niejszych wypadkach drogowych na krajowej '12' i '17'. Dlatego tez utworzono w odleg??ych o 17 km Piaskach Posterunek PSP, wyposa??ony w uterenowione GBA z poka??n? ilo??ci? sprz?tu ratownictwa drogowego, ze sta???, trzyosobowa obsad?.

  Wyposa??enie:

  530[L]81 - SLOp - ?koda Octavia
  530[L]82 - SLRr - Nissan Navara
  530[L]98 - SLD?? - Daewoo Lublin II

  531[L]21 - GBA 2,5/24 - Star 14.227/Wawrzaszek (Posterunek Piaski)
  531[L]22 - GBA 2,5/21 - MAN LE 14.280/Stolarczyk
  531[L]23 - GLBA 1/2,5 - Renault Mascott/Wawrzaszek
  531[L]24 - GBA 2,5/25 - Iveco Eurocargo 120E18/Stolarczyk
  531[L]25 - GCBA 5/24 - Jelcz 422/JZS 010R
  531[L]39 - GCBM 18/8 - Jelcz 317/Metalchem
  531[L]51 - SD-30 - IFA W50L/Luckenwalde
  531[L]81 - SLKw - Volkswagen Transporter T4
  531[L]82 - SKw - Star 742
  531[L]90 - SLOp - Polonez Caro+
  531[L]91 ?? SLOp - ?koda Octavia

  531-?1 - Ponton wios??owy
  531-P91 - APL Meteor
  531-P92 - Przyczepka w???owa
  531-P93 - Przyczepka oddymiaj?ca
  531-Pxx - Przyczepka p.powodziowa
  531-Z91 - Przyczepka kwatermistrzowska
  531-xxx - Agregat proszkowy AP 250

  -----------------------------------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla Komendanta Powiatowego, Pana m??. bryg. mgr in??. Piotra Bazyluka, Dow??dcy Jednostki Ratowniczo - Ga??niczej, Pana bryg. mgr in??. Piotra Babicza oraz dla wszystkich Stra??ak??w za ogromn? cierpliwo??? i bardzo mi??? wizyt?.