Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 400[D] - KP PSP Boles??awiec

  400[D] & 401[D]
  JRG i KP PSP Boles??awiec

  ul. Weso??a 2

  *Wyposa??enie JRG:

  401[D]21 - GBAPr 2/24/750 ?? Star LE14.220/Wawrzaszek
  401[D]22 - GBM 2/16 - Star 266/Osiny
  401[D]23 - GBAPr 2/24/750 ?? Star LE14.220/Wawrzaszek
  401[D]25 - GCBA 8/50 - Renault Kerax/Wawrzaszek
  401[D]39 - GCBM 18/8 - Jelcz C417K/Metalchem
  401[D]40 - SLRt - Ford Transit/Wawrzaszek
  401[D]43 - SCRt ?? Volvo FM420/Szcz???niak
  401[D]49 - SCRd - Scania/Wawrzaszek
  401[D]51 - SD-30 - Jelcz 420/Magirus
  401[D]60 - SLRchem - MB 308D/Ziegler
  401[D]80 - SW 1500 - Star 266
  401[D]82 - SLKw - VW T4
  401[D]90 - SLOp - ?ada Niva 1.7i

  *Samochody KP PSP:

  400[D]90 - SLOp - Mitsubishi L200
  400[D]92 - SLOp - MB290 GD


  Boles??awiec to prawie 40-tysi?czne, przemys??owe miasto po??o??one w zachodniej cz???ci woj. dolno??l?skiego, siedziba w??adz powiatu i o??rodek przemys??owy. Jednym z najbardziej znanych miejscowych zak??ad??w jest fabryka porcelany.

  Powiat boles??awiecki zamieszkuje niemal 90 tys. os??b. Dzieli si? on na 6 gmin: Boles??awiec ?? gmin? miejsk? i wiejsk? ?? Warta Boles??awiecka, Nowogrodziec, Gromadka i Osiecznica. Przez teren powiatu przebiega kilka wa??nych szlak??w komunikacyjnych (co mia??o bezpo??redni wp??yw na ulokowanie w JRG Boles??awiec nowych samochod??w: SCRt i SCRd), w tym autostrada A4, krzy??uj?ca si? w okolicach Krzy??owej z autostrad? A18, a tak??e stanowi?ca alternatyw? dla A4 DK 94 i kilka dr??g wojew??dzkich, a tak??e szlaki kolejowe, m.in. linia Legnica-W?gliniec. Na p????nocny zach??d od miasta rozci?gaj? si? rozlegle kompleksy le??ne Bor??w Dolno??l?skich. W Boles??awcu dzia??a wiele zak??ad??w przemys??owych, m. in. chyba najbardziej znane Zak??ady Ceramiczne ??Boles??awiec?, Boles??awieckie Zak??ady Materia????w Ogniotrwa??ych, Gerresheimer Boles??awiec (dawna ??Polfa?/fabryka fiolek i ampu??ek), czy Zak??ady Tkanin Technicznych Bonitex. Kilka lat temu z mapy zak??ad??w przemys??owych powiatu znikn???y Zak??ady Chemiczne ??Wiz??w? w ??ce k/Boles??awca.

  W 2011 r. zanotowano na terenie powiatu 924 zdarze?? (443 po??ary, 451 miejscowych zagro??e??, 30 alarm??w fa??szywych). W ostatnich latach ich liczba oscylowa??a w granicach 1000. Rekordowy by?? rok 2007, gdy zanocowano 1595 zdarze??.

  Na terenie powiatu dzia??a 27 jednostek OSP typu ??S?, z czego 5 jest w???czonych do KSRG (Nowogrodziec, Gromadka, R????yniec, Osiecznica, Parowa).

  * * *

  Serdecznie dzi?kujemy Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP w Boles??awcu, Panu m??. bryg. mgr in??. Robertowi Brzezi??skiemu za zgod? na wykonanie zdj?? i okazan? go??cinno???, a tak??e Stra??akom JRG Boles??awiec za nieocenion? pomoc w przeprowadzeniu sesji zdj?ciowej.