Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar dw??ch altanek - Warszawa, ul. Zgr. AK "Kampinos" - 17.04.2010

  Warszawa, ul. Zgrupowania AK "Kampinos"

  Po godzinie 19:45 do MSK PSP w Warszawie wp??yn???o zg??oszenie o po??arze altany na przeciwko zajezdni tramwajowej na trasie budowy mostu p????nocnego. Do zdarzenia zadysponowano zast?p GBA z odleg??ej o 300 metr??w JRG 11. Po przybyciu na miejsce, KDR stwierdzi?? po??ar obejmuj?cy ca??? kubatur? niezamieszka??ego budynku o konstrukcji murowanej i zaleci?? zbudowanie linii ga??niczej i poadnie dw??ch pr?d??w wody. W czasie akcji do dowodz?cego zg??osili si? ludzie zamieszkuj?cy pobliskie zabudowania, alarmuj?c o po??arze innej altany na wysoko??ci siedziby Oddzia??u XI. W zwi?zku z powy??szym zadysponowano wi?ksze si??y i ??rodki. Ze wzgl?du na podwy??szony stan gotowo??ci na terenie dawnego woj. warszawskiego, zwi?zany z uroczysto??ciami ??a??obnymi po katastrofie rz?dowego samolotu pod Smole??skiem, z JRG 11 do zdarzenia wyjecha??y jeszcze GCBA i SLOp z dow??dc? jednostki oraz wys??any zosta?? zast?p GCBA z JRG SGSP. Ratownicy ze szko??y, po przybyciu na miejsce, udali si? do drugiej altany stwierdzajac rozwijaj?cy si? po??ar we wn?trzu jej konstrukcji. Zosta??y sprawione dwie linie ga??nicze, przez kt??re podano pr?dy w natarciu. Oba po??ary szybko uda??o si? ugasi?. W dzia??aniach trwaj?cych nieco ponad godzin? bra??o udzia?? 17 stra??ak??w.

  Zadysponowano:

  311[W]21 - GBAt 2,5/21 - Star/Man
  311[W]25 - GCBA 5/32 - Man
  311[W]90 - SLOp - Ford
  250[W]26 - GCBA 5/32 - Man

  Oraz za??og? stra??y miejskiej i dwie za??ogi policji.