Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [R] - woj. podkarpackie > 460[R] - KP PSP Lesko

  KP i JRG PSP Lesko
  ul. Jana Paw??a II 2

  Wyposa??enie KP:

  460[R]81 - SLBus - Daewoo Lublin II (1998)
  460[R]82 - SLKw - Daewoo Lublin II (1997)
  460[R]83 - SLKw - VW T4 (1993)
  460[R]91 - SLOp - ?koda Octavia (2008)
  460[R]92 - SLOp - Fiat Brava SX (1999)

  Wyposa??enie JRG:

  461[R]21 - GBA 2/25 - Renault Midliner M210 4x4/ISS Wawrzaszek (2001)
  461[R]22 - GBA 2/16 - Star 1466/Stolarczyk (2005)
  461[R]25 - GCBA 5/32 - Scania P400/Wawrzaszek (2010)
  461[R]53 - SHD-25 - MAN TGL 12.240/Bumar Koszalin (2009)
  461[R]9x - SLOp - Land Rover Defender (1992, ex-SG)

  461-?4 - 6-os. ????d?? aluminiowa (2006)

  quad Honda (1998, ex-SG)

  ***

  Powiat leski powsta?? w 2002 r., wydzielony z powiatu bieszczadzkiego (z siedziba w Ustrzykach Dolnych). W latach 1999-2002, KP PSP ??wczesnego powiatu bieszczadzkiego mie??ci??a si? w Lesku, podlega??y jej JRG Lesko i JRG Ustrzyki Dolne. Podobnie rzecz mia??a si? w latach 1992-1999, za czas??w KR PSP. Od 2002 r. powo??ano do ??ycia KP w Ustrzykach Dolnych, niejako przywracaj?c stan sprzed powstania PSP, gdy dzia??a??y tu dwie KRSP.

  Powiat zajmuje obszar 834,86 km2, zamieszkiwany jest przez 26 680 os??b. Obejmuje 5 gmin: Lesko, Solina, Olszanica, Baligr??d oraz Cisna. Jest to rejon o charakterze g??rskim (Bieszczady), rolniczym, o niskim poziomie urbanizacji (ok. 22%), g?sto??ci zaludnienia (ok. 32 os./km2 - dla por??wnania, ??rednia woj. podkarpackiego to 118 os./km2 i) i uprzemys??owienia. G????wne o??rodki drobnego przemys??u to Lesko, Uherce Mineralne, Olszanica oraz ?ukawica. Du??e znaczenie ma natomiast turystyka - w sezonach letnim i zimowym liczba os??b przebywaj?cych na terenie powiatu wzrasta o ok. 25%. Na terenie powiatu znajduj? si? m.in. Zalew Soli??ski (wraz z zapor? w Solinie), Po??onina Wetli??ska, pasmo Jas??a, szczyt Smerek a tak??e znane miejscowo??ci wypoczynkowe, jak Pola??czyk, Cisna, Wetlina.

  W 2009 r., w powiecie leskim odnotowano 697 zdarze??, w tym 583 MZ, 109 po??ar??w i 5 alarm??w fa??szywych, przy czym prawie po??owa wszystkich interwencji przypad??a na gmin? Lesko. R??wnie?? tutaj daje si? zaobserwowa? trendy: wzrostu og??lnej liczby zdarze?? przy rosn?cej liczbie i znaczeniu miejscowych zagro??e?? i spadku ilo??ci po??ar??w.

  Zabudowa bieszczadzkich miejscowo??ci to w tej chwili ju?? w przewa??aj?cej cz???ci budynki murowane, konstrukcje drewniane to najcz???ciej zabudowania gospodarcze (stodo??y, szopy).

  Podobnie jak s?siednie powiaty (sanocki, bieszczadzki), powiat leski ma swoja siedzib? na swym p????nocnym kra??cu, przy czym rozci?ga si? na odleg??o??? ponad 50 km na po??udnie, tworz?c d??ugi i w?ski 'korytarz', wcinaj?cy si? w centraln? cz???? Bieszczad. Jak nietrudno si? domy??li?, taka odleg??o??? od JRG do granicy rejonu operacyjnego, gdzie dojazd odbywa si? w?skimi i kr?tymi g??rskimi drogami, przek??ada si? na d??ugi czas dojazdu PSP w najdalsze jego zak?tki (rejon Wetliny, prze???cz Wy??nia), si?gaj?cy (przy zno??nych warunkach drogowych) ok. 50 minut. Niezmiernie wa??na rola przypada zatem bieszczadzkim OSP, w szczeg??lno??ci jednostkom KSRG w Baligrodzie, Wetlinie i Cisnej. Na uwag? zas??uguje tez fakt, ze dwie ostatnie s? jedynymi jednostkami ochotniczymi w wy??szych partiach Bieszczad. Z drugiej jednak strony, nie notuje si? w tamtych okolicach (gmina Cisna) zbyt wielu zdarze?? ?? jest ich ok. 30-40 rocznie*, a konieczno??? dysponowania PSP zachodzi sporadycznie.

  Rejon JRG Lesko jest silnie zalesiony (63 %; w gminie Cisna 89%), ale ze wzgl?du na fakt, ze wi?kszo??? las??w jest li??ciasta (buczyna karpacka), zagro??enie po??arowe nie jest wielkie. R??wnie?? po??ary poszycia le??nego czy muraw alpejskich (po??oniny) na du??ych wysoko??ciach nie stanowi? powa??niejszego problemu, wyst?puj? w praktyce raz na kilka lat. Natomiast je??li ju?? do takich zdarze?? dojdzie, jakikolwiek dojazd do nich jest bardzo utrudniony, lub po prostu niemo??liwy. Nierzadko mo??na podj?? dzia??ania ga??nicze tylko podr?cznym sprz?tem, wniesionym na piechot?.

  Wsparciem dla JRG Lesko jest 31 jednostek OSP, w tym 11 w KSRG. Z pozosta??ych 20, 18 to jednostki typu 'S', a 2 typu 'M'. Na ich wyposa??eniu znajduje si? ???cznie 36 samochod??w ga??niczych (3 ci???kie, 14 ??rednich, 19 lekkich) i 5 samochod??w specjalnych (SLOn-8 ??uk A15 - ??rednia Wie??; 2x SRt Mercedes ex-THW - Wetlina, Uherce Mineralne; SH-18 Star 200 - Myczkowce; SLOp Polonez - Uherce Mineralne), przy czym zdecydowana wi?kszo??? pojazd??w pochodzi z lat 80-tych, a w??r??d samochod??w lekkich dominuj? ??uki GLM. Do ciekawszych pojazd??w na terenie powiatu nale??? z pewno??ci? GCBA 8/16 Liaz z 1983 r. (OSP KSRG Olszanica) oraz GLM-8 UAZ UAZ-469B z 1975r. (OSP Wola Matiaszowa, gm. Solina). Najstarszym samochodem po??arniczym w powiecie jest ??uk A15 GLM-8 z OSP KSRG Myczkowce ?? rocznik 1969.